CENNÍK PRENÁJMU

VIACÚČELOVÉHO IHRISKA NITRIANSKE HRNČIAROVCE

 

Druh športu                       Časové vymedzenie         Cena

·         bez určenia druhu športu                1 hodina                            6,- 

·         poplatok za umelé osvt.                    1 hodina                            2,- 

 

Bezplatný vstup majú :

·         Žiaci ZŠ, ŠKD a deti MŠ Nitrianske Hrnčiarovce v čase školského vyučovania

a prevádzky školského klubu a materskej školy;

·         Deti a mládež do 15 rokov s trvalým a prechodným pobytom v obci Nitrianske Hrnčiarovce v sprievode dospelej osoby;

·         Registrovaní futbalisti TJ ŠTART Nitrianske Hrnčiarovce v rámci oficiálnych tréningov /termíny tréningov nahlasujú tréneri mužstiev týždeň dopredu na obecný úrad/;

·         Držitelia preukazov ZŤP;

·         Dôchodcovia

·         Obecná samospráva Nitrianske Hrnčiarovce pri organizovaných podujatiach;

 

Cena za každú začatú hodinu je taká istá, ako cena zodpovedajúca prislúchajúcej tarife.

Prenajímateľ je povinný vystaviť pokladničný doklad o zaplatení poplatku za nájom, umelé osvetlenie.

 

Tento cenník bol schválený Obecným zastupiteľstvom Nitrianske Hrnčiarovce uznesením číslo  100/2019 dňa 25.9.2019 a nadobúda účinnosť dňom  1. októbra 2019.

     PhDr. Katarína Nagyová

                     starostka obce