Uznesenie vlády k návrhu na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov a na rozšírenie uloženia pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu
zdravotnej starostlivosti a rozšírenie zákazu uplatňovania práva na štraj k niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky
č. 114 z 15. marca 2020.

/subor/uznesenie-vladky-c-115/