Vážení spoluobčania,

legislatívnou úpravou zákona o pozemných komunikáciách č. 135/1961 z, z. (tzv. cestný zákon) došlo k zásadnej zmene v povinnosti odstraňovať závady vschodnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo v schodnostichodníkov, pokiaľ tieto závady vznikli snehom alebo poľadovicou, pričom tútopovinnosť mali doteraz vlastníci, správcovia a užívatelia nehnuteľností.
V rámci novely cestného zákona poslanci NR SR rozhodli o tom, že povinnosť
odstraňovať tieto závady je určená pre správcov miestnych komunikácií, teda obce.

Nakoľko naša obec nedisponuje technickými prostriedkami a máme
nedostatok pracovnej sily, v prípade nepriaznivej povetemostnej situácie nie je
možné pokryť zimnú údržbu okamžite v rámci celej obce.

Prvoradým záujmom obce je bezpečná mobilita občanov. Obraciam sa
na všetkých občanov našej obce s prosbou, aby si v rámci svojej dobrej vôle
ponechali dobré zvyky z minulosti a v starostlivosti o chodník pred svojim
domom pokračovali a tým chránili vlastné zdravie a zdravie svojich
spoluobčanov, ktorí zvyknú miestny chodník resp. komunikáciu využívať.

Zároveň žiadam všetkých občanov, vlastniacich motorové vozidlá, aby ich
neparkovali na miestnych komunikáciách a chodníkoch (ak majú možnosť ich
parkovať vo svojich dvoroch), nakoľko tým bránia vo vykonávaní zimnej údržby.
Parkovaním týchto vozidiel sa vytvárajú prekážky, brániace zimnej údržbe,
likvidácii odpadu a v neposlednej miere aj chodcom. Dôsledkom môže byť
neodhrnutý sneh na niektorej z ulíc, ak sa tam odhŕňač nedostane.

Na záver si dovoľujem občanov uistiť, že obec Nitrianske Hrnčiarovce urobí
všetko, čo bude v našich možnostiach a schopnostiach pre zabezpečenie
bezpečnej mobility v zimných mesiacoch. Vzhľadom na to, že novela zákona
vstúpila do platnosti v tomto roku, snažme sa správať k sebe tolerantne, podľa
svojich možností, aby nedochádzalo k nedorozumeniam, prípadným
sťažnostiam a zároveň vás prosím o trpezlivosť.

Ďakujeme za pochopenie.

PhDr. Katarína Nagyová

starostka obce