O z n a m

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že od 01.01.2019 obec Nitrianske Hnrčiarovce

bude vydávať na rok 2019 nové nálepky

na smetné nádoby - komunálny odpad.

Nálepky si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade

po zaplatení poplatku za komunálny odpad v zmysle VZN č. 3/2017.

Staré nálepky, ktoré máte nalepené na smetných nádobách

budú platiť len do 31.05.2019, nakoľko povinnosťou každého

občana je v zmysle § 6 VZN č. 3/2017 zaplatiť poplatok

do 31.05. príslušného kalendárneho roka.

Od 01.06.2019 musia byť smetné nádoby označené

už len novými nálepkami v opačnom prípade komunálny

odpad nebude odvezený.

Zároveň oznamujeme, že nálepky sa budú na každý rok vydávať

po zaplatení poplatku za komunálny odpad.

PhDr. Katarína Nagyová, starostka obce