OBECNÁ ŠKOLA

Budova ústavu kongregácie sestier sv. Kríža bola postavená v r. 1908 pravdepodobne na mieste barokového kaštieľa Ocskayovcov z 18. stor., ktorý neskôr patril rodine Zamoyszkovcov. Budovu dal postaviť Anton Buzalka s manželkou Martou Mészárosovou. Mníšky sa v nej starali o školu a opat­rovňu. Po r. 1948 bol kláštor zrušený a tu bola umiestnená základná škola. Škola je secená obdĺžniková prízemná stavba so zmodernizovanou jednoduchou fasádou, na hlavnom priečelí s plytkým rizalitom, ktorý je zakončený trojuholníkovým tympanónom. Pôvodná dispozícia bu­dovy so strednou chodbou sa zachovala. V rizalite je priestor kaplnky s typickými secesnými architektonickými detailami. Mramorový oltár kaplnky je dnes v rímskokatolíckom kostole v Cabaji-Čapore. V kaplnke je z červeného mramoru pamätná tabuľa manželov Buzalkovcov z r. 1908, druhá pamätná tabuľa na chodbe bola odstránená v 80. rokoch 20. stor. V literatúre z konca 19. stor. sa v obci uvádza ešte jedna kúria Ocskayovcov , ktorej miesto a vzhľad je neznámy. Možno stála v priestore majera Zamoyszkovcov.

MALÉ SAKRÁLNE PAMIATKY

Obec zdobí viacero menších sakrálnych pamiatok. Pri vstupe do rímskokatolíckeho kostola stojí drevený kríž s liatinovým korpusom z 1. polovice 20. stor. Pred kostolom sa nachádza kamenné polychrómové súsošie Piety z r. 1913, postavené zo zbierok veriacich a na dnešné miesto bol z Listovej ulice prenesený v r. 1960. Ústredný kríž starého cintorína z ružového mramoru s liatinovým korpu­som bol postavený r. 1897. Ústredný pieskovcový kríž nového cintorína s korpusom r. 1931 dal postaviť Mihály Tábi s manželkou Erzsébet Czakovou. Pod korpusom je reliéf Panny Márie. V cintoríne sa nachádza krypta rodiny Menyhártovcov zo začiatku 20. stor., postavená na spôsob božej muky, v ktorej je reliéf Kristovej hlavy.

V záhrade bývalého OÚ je od r. 1994 umiestnené torzo barokovej kamennej Piety . Na hornom konci obce sa nachádza prícestná socha Za­rmúteného Ježiša Krista , ktorú r. 1861 dali postaviť Antal a Angéla Vargovci. Socha bola renovovaná v r. 1972. Na podstavci je osadená socha sediaceho Krista s tŕňovou korunou na hlave. Podľa miestnej tradície je Kristus zarmútený preto, lebo sa pozerá smerom na Štitáre a nie na Hrnčiarovce. Pred domom č. 30 stojí Božia muka postavená na začiatku 20. stor., v ktorej sú sochy Ježišovho srdca a Panny Márie kráľovnej. Dole je drevený kríž s liatinovým korpusom. V strede obce (miestna časť Keresztfa) sa nachádza betónový kríž s liatinovým korpusom asi zo začiatku 20. stor., na tabuli je nečitateľný nápis. V časti obce „Malánta hegy“ je socha sv. Urbana od neznámeho autora, postavená začiatkom 19. stor., ktorú v r. 1969 reš­tauroval ak. sochár Tibor Bárffay. Pri Višňovej ceste, vo dvore domu č. 1841 (miestna časť Sólyomhegy) sa nachádza socha sv. Urbana , ktorú dal r. 1861 postaviť Helsik. Svätec drží v ľavej ruke dvojkríž, v pravej ruke knihu, na ktorej je hrozno. Socha je umiestnená v nov­šom domčeku, ktorý je zakončený plechovým krížom. V miestnej časti Felsőhegy stojí polychrómová socha sv. Urbana, osadená 25. mája 1996 a je prácou ľudového sochára Mészárosa z Vel'kého Cetína. Pred úpravou cintorína bol v ňom aj hrob sovietskych a nemec­kých vojakov označený dreveným krížom. V obci bol r. 1896 na počesť miléniových osláv záboru vlasti postavený pamätný stĺp voj­vodu Hubu , odstránený po r. 1920.

ŽULOVÝ OBELISK NA ZOBORE

Na najvyššom bode vrchu Zobor bol z príležitosti miléniových osláv postavený podľa návrhu Gyulu Berczika 20 m vysoký žulový obelisk, na valcovom podstavci boli umiestnené štyri plastiky Turula. Obelisk bol odhalený 30. augusta 1896, ale 9. februára 1921 ho českí legionári odstránili. Do dnešných dní sa zachoval len valcový podstavec.