N Á V R H

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nitrianske Hrnčiarovce č. 5/2017

o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

s účinnosťou od 01.01.2018.

/subor/navrh-vzn-c-5-2017-poskytovanie-dotacii/