NÁVRH VZN  o financovaní MŠ so sídlom na území obce Nitrianske Hrnčiarovce

/subor/navrh-vzn-c-1-2017-n/

 

NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie

č. 1/2017

             o financovaní materskej školy

                  so sídlom na území obce Nitrianske Hrnčiarovce

Obecné zastupiteľstvo Obce Nitrianske Hrnčiarovce vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 28 odst. 5, § 140 odst.9 zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní ( školský zákon )a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva pre územie obce Nitrianske Hrnčiarovce

všeobecne záväzné nariadeníe č. 1/2017

o financovaní materskej školy so sídlom na území obce Nitrianske Hrnčiarovce

§ 1

Predmet úpravy

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nitrianske Hrnčiarovce obce určuje

1. Podrobnosti financovania materskej školy a školského zaradenia do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky so sídlom na území obce Nitrianske Hrnčiarovce,

2. Lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude financovať materskú školu a školské zariadenia, okrem údajov, ktoré boli predmetom zberu údajov na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane obciam,2)

3. Výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a zariadenia školského stravovania na dieťa,

4. Deň v mesiaci, do ktorého obec poskytne finančné prostriedky materskej škole.§ 2

Príjemca finančných prostriedkov

Materská škola Nitrianske Hrnčiarovce , Jelenecká ul. 72

§ 3

Podrobnosti financovania materskej školy

1. Náklady na výchovu a vzdelávanie detí materskej školy v príslušnom kalendárnom roku sa financujú podľa počtu detí prijatých do materskej školy na základe rozhodnutia riaditeľa podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka.

2. Náklady na stravovanie detí v materskej škole v príslušnom kalendárnom roku sa financujú podľa počtu všetkých detí prijatých do materskej školy na základe rozhodnutia riaditeľa podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka.

§ 4

Výška mesačného príspevku za pobyt dieťaťa a podmienky úhrady príspevku v materskej školeToto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku mesačného príspevku a podmienky úhrady, ktorý je povinný uhrádzať rodič alebo iná fyzická osoba než rodič, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len „ zákonný zástupca“) na jedno dieťa.1. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a rozpätia finančných pásiem zverejnené Ministerstvom školstva SR na internetovej stránke :

a) materská škola : stravníci od 2 – 6 rokov – desiata 0,40€, obed 0,96€, olovrant 0,37€ spolu 1,73€

b) Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou MŠ 10€

2. Príspevok na pobyt dieťaťa uhrádza bezhotovostným prevodom na účet materskej

školy do 10 dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.

§5

Zníženie alebo odpustenie príspevku

1. Podľa § 28 odst. 8 školského zákona sa príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa neuhrádza za dieťa :

a) ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom.

b) ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka MŠ zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

§ 6

Lehota na poskytnutie finančných prostriedkov

1. Obec Nitrianske Hrnčiarovce poskytne finančné prostriedky príjemcovi finančných prostriedkov do 28. dňa príslušného mesiaca najmenej vo výške jednej dvanástiny z finančných prostriedkov zodpovedajúcich sume na príslušný kalendárny rok.

2. Výšku finančných prostriedkov môže obec upraviť počas kalendárneho roka.

                                                                                    § 7

                                                                 Záverečné ustanovenie

1. Na ustanovenie súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa

materskej školy so sídlom na území obce Nitrianske Hrnčiarovce, neupravené týmto

všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú príslušné právne predpisy.

2. Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Nitrianskych Hrnčiarovciach,

uznesením č. …............... zo dňa …...........................

Mgr. Anna Vrábelová

starostka obce

 
Návrh VZN vyvesený : 03.07.2017

VZN schválené:

/subor/navrh-vzn-c-1-2017/