N Á V R H

       Všeobecne záväzné nariadenie obce Nitrianske Hrnčiarovce 4/2017

                                o miestnej dani za ubytovanie.

     /subor/navrh-vzn-miestna-dana-za-ubytovanie-2017/