N Á V R H

            Všeobecne záväzné nariadenie obce Nitrianske Hrnčiarovce

                                                    č. 3/2017

                     o miestnom poplatku za komunálne odpady a

                                        drobné stavebné odpady.

  /subor/navrh-vzn-miestny-poplatok-za-ko/