OBEC NITRIANSKE HRNČIAROVCE

________________________________________________________________

P O Z V Á N K A

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nitrianske Hrnčiarovce

dňa 21. júna 2017 o 17.30 hod

( streda )

v zasadačke Obecného úradu Nitrianske Hrnčiarovce

Program:

 1. Otvorenie

 2. Interpelácia poslancov

 3. Schválenie programu

 4. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

 5. Určenie návrhovej komisie

 6. Kontrola uznesení

 7. Správa HK obce Nitrianske Hrnčiarovce o vykonanej kontrole

 8. Plán kontrolnej činnosti HK obce Nitrianske Hrnčiarovce na II. polrok 2017

 9. Návrh Záverečného účtu obce Nitrianske Hrnčiarovce za rok 2016, Rozbor hospodárskej činnosti ZŠ Nitrianke Hrnčiarovce za rok 2016 a Stanovisko HK

  k Návrhu Záverečného účtu obce Nitrianske Hrnčiarovce za rok 2016 a k

  Rozboru hospodárskej činnosti ZŠ Nitrianske Hrnčiarovce za rok 2016

 10. Predaj pozemkov vo vlastníctve obce podľa § 9a odst. 8 písm.e) zákona 138/1991

  Z.z. znení neskorších právnych predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa

 11. Určenie miesta na umiestňovanie volebných plagátov pre voľby do NSK

 12. Žiadosti občanov a firiem

 13. Iné

 14. Záver

Mgr. Anna  Vrábelová

starostka obce