Od 1. januára 2018 sa menia správne poplatky pre matriku a osvedčovanie podpisov. Dôvodom je novela zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch.

Osvedčenie podpisu :

- Predložiť platný občianský preukaz, alebo cestovný pas

- Poplatok za jeden podpis 2€

Osvedčenie listiny :

- Predložiť platný občianský preukaz, alebo cestovný pas

- Predložiť originál listiny + počet požadovaných fotokópií

zhodných s originálom

- Poplatok za každú osvedčenú listinu 2€