Oznam

 

Spoločnosť INFRA - STAV spol. s r.o., Šúdolská 31, 949 11 Nitra v spolupráci zo Západoslovenskou vodárenská spoločnosť, a.s.. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, ako prevádzkovateľ a správca vodovodu v obci Nitrianske Hrnčiarovce v súlade  § 32, ods. 1, písmena d) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách oznamuje, že dňa t.j. v utorok 23. 04.2019 bude z dôvodu napojenia na verejný vodovod pre stavbu “Infraštruktúra obytnej zóny Pod vodojemom” v obci prerušená dodávka vody z verejného vodovodu v čase cca od 08:00 hod. do 15:00 hod.. Náhradné zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené v obci vozidlami označenými " PITNÁ VODA"

Za pochopenie ďakujeme.