Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4,

949 60 NITRA

O z n a m u j e

"Zmenu cenového rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví "

 viď príloha :

/subor/oznam-zvs-nitra/