Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín


Oznámenie o začatí konania podľa § 82  ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Naše číslo : 147/2018

Vybavuje : Mária Vrábelová - 037/6563187

Nitrianske Hrnčiarovce : 27.02.2018

Žiadateľ : Mgr. Andrea Billíková, PhD. Bórová 9, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, Karol Billík, Domovina 144, 951 44 Výčapy Opatovce.

Predmet žiadosti : Výrub 10ks borovica lesná na pozemku parc.č. 1132/26 v k.ú. Nitrianske Hrnčiarovce

Ako dôvod žiadateľ uvádza výstavba nového rodinného domu na predmetnej parcele č. 1132/26.

Žiadosť doručená dňa 27.02.2018

V zmysle § 82 ods. 3 zákona Vás žiadame o oznámenie o Vašej účasti v tomto

konaní najneskôr do 7 dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.

Obec Nitrianske Hrnčiarovce

Zverejnené na úradnej tabuli : 27.02.2018

Zverejnené na stránke obce Nitrianske Hrnčiarovce : 27.02.2018

Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania podľa § 82  ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Naše číslo : 661/2017

Vybavuje : Mária Vrábelová - 037/6563187

Nitrianske Hrnčiarovce : 08.11.2017

Žiadateľ : Martin Haringa , Levická 74, Nitra

Predmet žiadosti : Výrub 2 ks smrek pichľavý na pozemku parc.č. 1798/1 v k.ú. Nitrianske Hrnčiarovce

Ako dôvod žiadateľ uvádza : Počas búrky 29.10.2017 sa jeden zo stromov zlomil

v polovičku - poškodil prípojku elektrického vedenia, druhý sa vychýlil s pôvodnej kolmej osi.

Žiadosť doručená dňa 08.11.2017

V zmysle § 82 ods. 3 zákona Vás žiadame o oznámenie o Vašej účasti v tomto

konaní najneskôr do 7 dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.

Obec Nitrianske Hrnčiarovce

Zverejnené na úradnej tabuli : 8.11.2017

Zverejnené na stránke obce Nitrianske Hrnčiarovce : 8.11.2017