Prihlásenie na trvalý pobyt – na počkanie, bez poplatku, potrebné doklady:

 • list vlastníctva na rodinný dom, prípadne súhlas majiteľa rodinného domu
 • občiansky preukaz
 • rodný list
 • sobášny list
 • v prípade rozvodu rozhodnutie o rozvode

 Prihlásenie k prechodnému pobytu – na počkanie, bez poplatku, potrebné doklady:

 • list vlastníctva
 • v prípade podnájmu alebo prenájmu súhlas od vlastníka rodinného domu
 • občiansky preukaz
 • rodný list

 Potvrdenie o trvalom pobyte – na počkanie – 3,00 €, potrebné doklady:

 • občiansky preukaz
 • potvrdenie o uhradení poplatku z pokladne OÚ

 Pridelenie súpisného čísla – do 15 dní, bez poplatku, potrebné doklady:

 • žiadosť o pridelenie súpisného čísla
 • kolaudačné rozhodnutie ( ak bola stavba postavená pred rokom 1976 iný doklad o vlastníctve stavby a doklad, na akej parcele je budova postavená)
 • list vlastníctva
 • geometrický plán

 Rybársky lístok– na počkanie poplatky:

6,50 € ročný rybársky lístok

16,50 € trojročný rybársky lístok

- deti do 15 rokov zdarma 

Osvedčenie listín a podpisov na listinách – na počkanie poplatky:

1 strana 1,50 € , 1 podpis 1,50 €

Pri osvedčení listín obec zodpovedá za to, že kópia listiny alebo jej odpis sa zhoduje s predloženým originálom.Pri osvedčení podpisu na listine obec zodpovedá za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčený a že sa podpísala do osvedčovacej knihy.Potrebné doklady:

 • občiansky preukaz alebo cestovný doklad
 • originál a fotokópia osvedčovanej listiny