Doklady potrebné k žiadostiam a ohláseniam

 

  • Ohlásenie drobnej stavby – prípojka vodovodná, kanalizačná, elektrická, plynová

- list vlastníctva k nehnuteľnosti
- kópia katastrálnej mapy
- vyjadrenie správcov inžinierskych sietí k podzemným vedeniam ( SPP,ZE,ZVS,ST,SDK )
- projekt stavby vypracovaný odborne spôsobilou osobou
- správny poplatok 16,50 €

 

  • Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby

- list vlastníctva k nehnuteľnosti
- kópia katastrálnej mapy alebo geometrický plán so zakreslením studne
- správny poplatok 16,50 €

 

  • Žiadosť o zvláštne užívanie ciest

- stavebné povolenie alebo ohlásenie drobnej stavby
- list vlastníctva k nehnuteľnosti
- návrh prenosného dopravného značenia
- situáciu so zakreslaním záberu miestnej komunikácie
- správny poplatok 16,50 €

 

  • Žiadosť o vydanie súhlasu k povoleniu malého zdroja znečisťovania ovzdušia

- projektovú dokumentáciu stavby

 

  • Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

- list vlastníctva k nehnuteľnosti
- správny poplatok pre FO 6,50 € a PO 66,00 €

 

  • Ohlásenie drobnej stavby

- list vlastníctva k nehnuteľnosti
- jednoduchý situačný výkres
- správny poplatok 16,50 €