P O Z V Á N K A

/subor/pozvanka-na-1-rocnik-stolnotenisoveho-turnaja/

Základná organizácia Jednoty dôchodcov v Nitrianskych Hrnčiarovciach v súčinnosti so starostkou obce organizujú:
1. ROČNíK STOLNOTENISOVÉHO TURNAJA
O POHÁR STAROSTKY OBCE NITRlANKE HRNČiAROVCE


11.2. 2020 (v utorok) začiatok o 9,OOhod.
Prezentácia : 8,30 do 9,00 hod
Miesto : kultúrny dom Nitrianske Hrnčiarovce
Prihlášky : do 6.2.2020 na telefónne číslo 0915409371 Podhora Milan
alebo 0910 939116 Jakab ladislav
Štartovné : 3€
Súťažiť sa bude v dvoch vekových kategóriach a to muži do 65 rokova nad 65
rokov.
Pre všetkých bude pripravené občerstvenie ako aj ceny pre víťazov.
Podmienkou účasti je chuť hrať a zvíťaziť, športové oblečenie, obuv a
stolnotenisová raketa.
Nitrianske Hrnčiarovce, dňa 27.1.2020

Ladislav Jakab
organizátor