OBEC NITRIANSKE HRNČIAROVCE

________________________________________________________________

P O Z V Á N K A

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nitrianske Hrnčiarovce

dňa 04. októbra 2017 o 17.15 hod.

( streda )

v zasadačke Obecného úradu Nitrianske Hrnčiarovce

P r o g r a m :

 1. Otvorenie

 2. Interpelácia poslancov

 3. Schválenie programu

 4. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

 5. Určenie návrhovej komisie

 6. Kontrola uznesení

 7. Žiadosti občanov , prerokované na pracovnej porade z 26.9.2017

 8. Určenie kritérií k predaju pozemkov

 9. Optimalizácia tvaru pozemkov

 10. Iné

 11. Záver

Mgr. Anna  Vrábelová-starostka obce