OBEC NITRIANSKE HRNČIAROVCE

________________________________________________________________

P O Z V Á N K A

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nitrianske Hrnčiarovce

dňa 12. apríla 2017 o 17.30 hod v zasadačke Obecného úradu Nitrianske Hrnčiarovce

P r o g r a m :

 1. Otvorenie

 2. Interpelácia poslancov

 3. Kontrola uznesení

 4. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

 5. Určenie návrhovej komisie

 6. Schválenie programu

 7. Návrh úpravy rozpočtu – Rozpočtové opatrenie 2017/1

 8. Súhlas k predloženiu žiadosti - II. etapa výstavby MŠ

 9. Žiadosti občanov a firiem

 10. Iné

 11. Záver

Mgr. Anna Vrábelová v.r.

starostka obce