OBEC NITRIANSKE HRNČIAROVCE

________________________________________________________________

P O Z V Á N K A

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nitrianske Hrnčiarovce

dňa 13. decembra 2017 o 17.00 hod

v zasadačke Obecného úradu Nitrianske Hrnčiarovce

P r o g r a m :

1. Otvorenie

2. Interpelácia poslancov

3. Schválenie programu

4. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

5. Určenie návrhovej komisie

6. Kontrola uznesení

7. Žiadosti občanov

8. Návrh VZN č. 2/2017 – O zavedení a poskytovaní elektronických služieb

9 Návrh VZN č. 3/2017 – O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné

stavebné odpady

10. Návrh VZN č.4/2017 - O miestnej dani za ubytovanie

11. Návrh VZN č.5/2017 - O podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce s

účinnosťou od 01.01.2018.

12. Návrh Rozpočtového opatrenia č. 1 rozpočtu Obce Nitrianske Hrnčiarovce na rok 2017

13 Návrh Programového rozpočtu Obce Nitrianske Hrnčiarovce na roky 2018- 2020 a

návrh Programového rozpočtu ZŠ Nitrianske Hrnčiarovce na rok 2018

14. Stanovisko HK k návrhu Programového rozpočtu Obce Nitrianske Hrnčiarovce na roky

2018-2020

15. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Nitrianske Hrnčiarovce na

I. polrok 2018

16. Návrh na odmeny poslancov za rok 2017

17. Iné

18. Záver

Mgr. Anna Vrábelová

starostka obce