OBEC NITRIANSKE HRNČIAROVCE

________________________________________________________________

P O Z V Á N K A

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nitrianske Hrnčiarovce

dňa 13 septembra 2017 o 18.00 hod.

( streda )

v zasadačke Obecného úradu Nitrianske Hrnčiarovce

P r o g r a m :

 1. Otvorenie

 2. Interpelácia poslancov

 3. Schválenie programu

 4. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

 5. Určenie návrhovej komisie

 6. Kontrola uznesení

 7. Žiadosti občanov

 8. Žiadosť investora Ing. Rumanovského na budovanie IS v centre obce

 9. ARRIVA Nitra Dodatok č. 7 k Zmluve o službách vo verejnom záujme v mestkej autobusovej doprave vykonávanej autobusmi

 10. Iné

 11. Záver

Mgr. Anna Vrábelová

starostka obce