P O Z V Á N K A

v zmysle § 13 ods. 4 a) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov   z v o l  á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Nitrianske Hrnčiarovce, ktoré sa uskutoční dňa:

16. 12. 2019 o 16. 00 hod.  v zasadačke obecného úradu

s týmto programom:

1.   Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

            2.   Voľba návrhovej komisie

            3.   Schválenie programu zasadnutia

            4.   Návrh  VZN č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

            5.   Návrh VZN č. 5/2019  o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Nitrianske Hrnčiarovce

            6.   Návrh VZN č. 6/2019  o tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území obce Nitrianske Hrnčiarovce

            7.   Návrh VZN č. 7/2019  o verejnom poriadku na území obce Nitrianske Hrnčiarovce

            8.   Návrh VZN č. 8/2019  o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Nitrianske Hrnčiarovce  

            9.   Návrh VZN č. 9/2019 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov v obci Nitrianske Hrnčiarovce

            10. Návrh VZN č. 10/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nitrianske Hrnčiarovc

            11. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nitrianske Hrnčiarovce na I. polrok 2020

            12. Správa nezávislého audítora k 31.12.2018

            13. Návrh Programového rozpočtu Obce Nitrianske Hrnčiarovce na roky 2020-2022 a návrh Rozpočtu ZŠ Nitrianske Hrnčiarovce na rok 2020

           14. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Programového rozpočtu Obce Nitrianske Hrnčiarovcena roky 2020-2022 a k návrhu Rozpočtu ZŠ Nitrianske Hrnčiarovce na rok 2020 

             15. Žiadosti občanov a organizácií 

            16. Iné

            17. Záver                                                                                  

                                                                                                PhDr. Katarína Nagyová v.r.

                                                                                                              starostka obce