P O Z V Á N K A

 v zmysle § 13ods. 4 a) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov   z v o l  á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Nitrianske Hrnčiarovce, ktoré sa uskutoční dňa:   19.06.2019 v zasadačke obecného úradu o 17.30 hod.

 s týmto programom :                               

 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 2. Interpelácia poslancov
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Schválenie programu zasadnutia
 5. Žiadosti občanov a organizácií  
 6. Návrh rozpočtového opatrenia schváleného rozpočtu Obce Nitrianske Hrnčiarovce na rok   2019
 7. Návrh Záverečného účtu Obce Nitrianske Hrnčiarovce za rok 2018
 8. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu Obce Nitrianske Hrnčiarovce za rok 201
 9. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2018
 10. Návrh dodatku č. 1 VZN č. 2/2019 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev
 11. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Nitrianske Hrnčiarovce na II. polrok 2019
 12. Návrh na schválenie zadania „Dodatku č. 2 k ÚPN Obce Nitrianske Hrnčiarovce“
 13. Kúpna zmluva medzi Obcou Nitrianske Hrnčiarovce ako predávajúcim a Západoslovenska distribučná, a.s. Čulenová 6 ,816 47 Bratislava ako kupujúcim ohľadom nehnuteľnosti –  pozemku registra KN C parcelné číslo 201/2 zastavané plochy o výmere 42 m2 v k.ú.  Nitrianske Hrnčiarovce - oprava údajov ( schválené 24.04.2019)
 14. Kúpna zmluva medzi Obcou Nitrianske Hrnčiarovce ako predávajúcim a Západoslovenska distribučná, a.s. Čulenová 6 ,816 47 Bratislava ako kupujúcim ohľadom nehnuteľnosti –  pozemku registra KN C parcelné číslo 298/38 zastavané plochy o výmere 42 m2 v k.ú.  Nitrianske Hrnčiarovce - oprava údajov ( schválené 24.04.2019)
 15. Iné
 16. Záver

   PhDr. Katarína Nagyová v.r.

              starostka obce