P O Z V Á N K A  

v zmysle § 13 ods. 4 a) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov   z v o l  á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Nitrianske Hrnčiarovce, ktoré sa uskutoční 22. 1. 2020 o 17. 30 hod.  v zasadačke obecného úradu

s týmto programom:

1.   Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

            2.   Voľba návrhovej komisie

            3.   Schválenie programu zasadnutia

            4.   Zmluva o zriadení vecných bremien medzi Obcou Nitrianske Hrnčiarovce a Západoslovenskou distribučnou, a.s., Čulenova 6, 916 47 Bratislava   na nehnuteľnosti parcelné číslo 1135/1 v k. ú. Zobor

     .   5.   Zmluva o zriadení vecných bremien medzi Obcou Nitrianske Hrnčiarovce, Jelenecká 74, 951 01 Nitrianke Hrnčiarovce a CONCEPT Reality   Investment,  s.r.o., Kudláková 1848/7, 841 01 Bratislava – mestská časť Dúbravka  v prospech  tretej osoby  – oprávneného z vecného bremena, ktorým je Západoslovenská  distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – opätovné prerokovanie

            6.   Iné

            7.   Záver    

PhDr. Katarína Nagyová

starostka obce v.r.