OBEC NITRIANSKE HRNČIAROVCE

________________________________________________________________

P O Z V Á N K A

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nitrianske Hrnčiarovce

dňa 24. januára 2018 o 17.30 hod .

v zasadačke Obecného úradu Nitrianske Hrnčiarovce

P r o g r a m :

1. Otvorenie

2. Interpelácia poslancov

3. Schválenie programu

4. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

5. Určenie návrhovej komisie

6. Kontrola uznesení

7. Žiadosť o finančný príspevok v rámci projektu podpory rekonštrukcie a výstavby

futbalovej infraštruktúry – schválenie spolufinancovania projektu

8. Iné

9. Záver

Mgr. Anna Vrábelová v.r.

starostka obce