P O Z V Á N K A

 

v zmysle § 13ods. 4 a) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov   z v o l  á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Nitrianske Hrnčiarovce, ktoré sa uskutoční dňa:

 

25. 9. 2019 o 17. 30 hod.

v zasadačke obecného úradu

 

s týmto programom :                                    

 

            1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

            2. Voľba návrhovej komisie

            3. Schválenie programu zasadnutia

            4. Žiadosti občanov a organizácií       

            5. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena – ATS v lokalite Pri strelnici

            6. Návrh na obstaranie  a spracovanie zmien a doplnkov ÚPN obce Nitrianske Hrnčiarovce

            7. Návrh na vyradenie kníh z knižného fondu Obecnej knižnice v Nitrianskych Hrnčiarovciach

            8. Projekt  ZŠ Nitrianske Hrnčiarovce  „Cesta k poznaniu „ – financovanie projektu

            9. Iné

            10 Diskusia

            11.Záver

PhDr. Katarína Nagyová

  starostka obce

 

            

 -

st