P O Z V Á N K A

v zmysle § 13ods. 4 a) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov   z v o l  á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Nitrianske Hrnčiarovce, ktoré sa uskutoční dňa:

 27.03. 2019 o 17. 30 hod.

v zasadačke obecného úradu

 s týmto programom:

 

 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 2. Voľba návrhovej komisie
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Dodatok č. 9 k Zmluve o službách vo verejnom záujme... – ARRIVA Nitra
 5. Zmluva o zriadení vecných bremien Západoslovenská distribučná a.s.
 6. Kúpna predajná zmluva stavebný objekt SO Verejné osvetlenie
 7. Žiadosti občanov a organizácií
 8. Iné
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Záver

     PhDr. Katarína Nagyová

     starostka obce