OBEC NITRIANSKE HRNČIAROVCE

________________________________________________________________

P O Z V Á N K A

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nitrianske Hrnčiarovce

dňa 27. februára 2018 o 18.00 hod

v zasadačke Obecného úradu Nitrianske Hrnčiarovce

P r o g r a m :

1. Otvorenie

2. Interpelácia poslancov

3. Schválenie programu

4. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

5. Určenie návrhovej komisie

6. Kontrola uznesení

7. Žiadosti občanov

8. Arriva, a.s. Nitra dodatok č. 8

9. Správa o kontrolách HK za rok 2017

10. Návrh plánu hlavných aktivít na rok 2018

11. Návrh zámeru predaja pozemkov parc.č. 1132/43, 1132/58

12. Návrh predaja parc.č. 1444/3

13. Investičné zámery obce na rok 2018

14. Návrh KZ na stavebné objekty IBV Zoborské lúčky

15. Návrh názvov nových ulíc

16. Iné

17. Záver

Mgr. Anna Vrábelová

starostka obce