OBEC NITRIANSKE HRNČIAROVCE

______________________________________________________

P O Z V Á N K A

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nitrianske Hrnčiarovce

dňa 28. marca 2018 o 17.30 hod

v zasadačke Obecného úradu Nitrianske Hrnčiarovce

P r o g r a m :

1. Otvorenie

2. Interpelácia poslancov

3. Schválenie programu

4. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

5. Určenie návrhovej komisie

6. Kontrola uznesení

7. Žiadosti občanov

8. Vyhlásenie verejnoobchodnej súťaže predaja pozemkov 1132/43, 1132/58

9. Návrh zámeru predaja pozemkov parc.č. 1472/418, 1472/419, 1472/420

10 Návrh na vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa MŠ

16. Iné

17. Záver

Mgr. Anna Vrábelová v.r.

starostka obce