P O Z V Á N K A

 v zmysle § 13ods. 4 a) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov   z v o l  á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Nitrianske Hrnčiarovce, ktoré sa uskutoční dňa:

 31.7.2019 o 17. 30 hod.

v zasadačke obecného úradu

 s týmto programom:

  1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  2. Voľba návrhovej komisie
  3. Schválenie programu zasadnutia
  4. Návrh VZN č. 3/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v školách, v školskom výchovno-vzdelávacom zariadení a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskom účelovom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Nitrianske Hrnčiarovce
  5. Žiadosti občanov a organizácií
  6. Iné
  7. Záver

  PhDr. Katarína Nagyová                                                                                                                                                                                                                                                                                      starostka obce