O B E C

Nitrianske Hrnčiarovce

Číslo:   45-8/2019                            

V Nitrianskych Hrnčiarovciach dňa 27.11.2019

      

P O Z V Á N K A

 

v zmysle § 13 ods. 4 a) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov   z v o l  á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Nitrianske Hrnčiarovce, ktoré sa uskutoční dňa:

2. 12. 2019 o 17. 00 hod.  v zasadačke obecného úradu

s týmto programom:

1.  Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

            2.  Voľba návrhovej komisie

            3.  Schválenie programu zasadnutia

            4.  Zmluva o zriadení vecných bremien medzi Obcou Nitrianske Hrnčiarovce, Jelenecká 74, Nitrianske Hrnčiarovce a Západoslovenskou distribučnou,  a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, predmetom ktorej je stavba „NA Nitrianske Hrnčiarovce Obec, ulica Čerešňová – NNk“

            5. Zmluva o zriadení vecných bremien medzi Obcou Nitrianske Hrnčiarovce, Jelenecká 74, 951 01 Nitrianke Hrnčiarovce a Sun garden s.r.o., Mikovíniho 10, 917 01 Trnava v prospech tretej osoby – oprávneného z vecného bremena, ktorým je Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava.

            6. Kúpna zmluva medzi predávajúcim : Ing. Petrom Kajabom, Kláštorská 3276/133, 949 01 Nitra a kupujúcim : Obcou Nitrianske Hrnčiarovce, Jelenecká 74, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, predmetom ktorej je nehnuteľnosť v k.ú. Nitrianske Hrnčiarovce zapísanej na LV číslo 3924 ako C KN parcelné číslo 1106/34 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 231 m2 a parcelné číslo  1106/10 – orná pôda o výmere 915 m2.

            7.Kúpna zmluva medzi predávajúcim : Ing. Petrom Kajabom, Kláštorská 3276/133, 949 01 Nitra a kupujúcim : Obcou Nitrianske Hrnčiarovce, Jelenecká 74, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, predmetom ktorej je stavba SO-05 Verejné osvetlenie, SO-06 Vnútroareálová komunikácia na pozemku parcelné číslo 1106/34 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 231 m2 a parcelné číslo 1106/10 – orná pôda o výmere 915 m2.

            8. Kúpna zmluva medzi predávajúcim : INFRA – STAV spol. s r. o., Šúdolská 31, 949 11 Nitra a kupujúcim : Obec Nitrianske Hrnčiarovce, Jelenecká 74, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, predmetom ktorej je infraštruktúra obytnej zóny „Pod Vodojemom“

            9. Prevádzkový poriadok „Multifunkčného ihriska Nitrianske Hrnčiarovce“

            10.Prevádzkový poriadok verejných detských ihrísk Obce Nitrianske Hrnčiarovce

            11.Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky na deň 7.12.2019 o 15.00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu v Nitrianskych Hrnčiarovciach

            12.Návrh správy z finančnej kontroly vykonanej hlavnou kontrolórkou Obce Nitrianske Hrnčiarovce

            13.Návrh na menovanie poslancov OcZ Nitrianske Hrnčiarovce do Rady ZŠ Nitrianske Hrnčiarovce

          14.  Žiadosť Monno Reality, s. r. o., Matičná 905/4, 949 01 Nitra o zmenu funkčného využitia    pozemkov v k. ú. Nitrianske Hrnčiarovce

            15. Iné

            16. Záver                                                                                  

                                                                                        PhDr. Katarína Nagyová, v.r.

                                                                                                 starostka obce