P O Z V Á N K A

 v zmysle § 13ods. 4 a) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  

z v o l  á v a m 

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Nitrianske Hrnčiarovce, ktoré sa uskutoční dňa:

 24. 4. 2019 o 17. 00 hod.  v zasadačke obecného úradu

 s týmto programom:

  1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  2. Voľba návrhovej komisie
  3. Schválenie programu zasadnutia
  4. Kúpna zmluva medzi Obcou Nitrianske Hrnčiarovce ako predávajúcim a Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava ako kupujúcim ohľadom nehnuteľnosti pozemku  registra KN „C“ parc. č. 201/2 zastavané plochy  o výmere 42 m2 v k.ú. Nitrianske Hrnčiarovce
  1. Kúpna zmluva medzi Obcou Nitrianske Hrnčiarovce ako predávajúcim a Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava ako kupujúcim ohľadom nehnuteľnosti pozemku registra KN „C“ parc. č. 289/38 zastavané plochy o výmere 42 m2 v k.ú. Nitrianske Hrnčiarovce
  1. Návrh Rozpočtového opatrenia rozpočtu Obce Nitrianske Hrnčiarovce na rok 2019
  2. Žiadosti občanov a organizácií
  3. Iné
  4. Záver

 PhDr. Katarína Nagyová

            starostka obce