OBEC NITRIANSKE HRNČIAROVCE

________________________________________________________________

P O Z V Á N K A

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nitrianske Hrnčiarovce

dňa 24. mája 2017 o 17.30 hod

( streda )

v zasadačke Obecného úradu Nitrianske Hrnčiarovce

P r o g r a m  :

 1. Otvorenie

 2. Interpelácia poslancov

 3. Schválenie programu

 4. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

 5. Určenie návrhovej komisie

 6. Kontrola uznesení

 7. Správy hlavného kontrolóra obce Nitrianske Hrnčiarovce o vykonaných kontrolách

 8. Predaj nehnuteľnosti parc.č. 1444 v k.ú. Nitrianske Hrnčiarovce

 9. Žiadosti občanov a firiem

 10. Iné

 11. Záver

Mgr. Anna  Vrábelová v.r.

starostka obce