OBEC NITRIANSKE HRNČIAROVCE

________________________________________________________________

P O Z V Á N K A

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nitrianske Hrnčiarovce

dňa 13. augusta 2018 o 19.00 hod

( pondelok )

v zasadačke Obecného úradu Nitrianske Hrnčiarovce

P r o g r a m :

  1. Otvorenie

  2. Interpelácia poslancov

  3. Schválenie programu

  4. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

  5. Určenie návrhovej komisie

  6. Kontrola uznesení

  7. Vyhlásenie kritérií na VO

  8. Vyhodnotenie - VO

  9. Iné

  10. Záver

Mgr. Anna Vrábelová v.r.

starostka obce