OBEC Nitrianske Hrnčiarovce

P O Z V Á N K A

v zmysle § 13 odst. 4 a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Nitrianske Hrnčiarovce,

ktoré sa uskutoční dňa :

16.01.2019 o 17.30 hod. v zasadačke obecného úradu

s týmto programom

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

2. Voľba návrhovej komisie

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Žiadosti občanov a organizácií

5. Návrh VZN 1/2019

6. Návrh VZN 2/2019

7. Rôzne

8. Diskusia

9. Záver

PhDr. Katarína Nagyová

starostka obce v.r.