OBEC NITRIANSKE HRNČIAROVCE

________________________________________________________________

P O Z V Á N K A

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nitrianske Hrnčiarovce

dňa 19. decembra 2018 o 17.30 hod

v zasadačke Obecného úradu Nitrianske Hrnčiarovce

P r o g r a m :

1. Otvorenie

2. Interpelácia poslancov

3. Schválenie programu

4. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

5. Určenie návrhovej komisie

6. Kontrola uznesení

7. Organizačná štruktúra MŠ Nitrianske Hrnčiarovce od 1.1.2019

8. Návrh „Cenníka prenájmu priestorov KD v Nitrianskych Hrnčiarovciach od 1.1.2019“

9. Návrh platu Mgr. A. Vrábelovej od 1.12.2018 do 3.12.2018

10. Návrh na preplatenie dovolenky za rok 2018 Mgr. A. Vrábelovej

11. Správa nezávislého audítora k 31.12.2017

13. Návrh Programového rozpočtu Obce Nitrianske Hrnčiarovce

na roky 2019- 2021 a návrh Programového rozpočtu ZŠ Nitrianske Hrnčiarovce na rok 2019

14. Stanovisko HK k návrhu Programového rozpočtu Obce Nitrianske Hrnčiarovce

na roky 2019-2021

15. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Nitrianske Hrnčiarovce

na I. polrok 2019

16. Iné

17. Záver

PhDr. Katarína Nagyová v.r.

starostka obce Nitrianske Hrnčiarovce