OBEC NITRIANSKE HRNČIAROVCE

________________________________________________________________

P O Z V Á N K A

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nitrianske Hrnčiarovce

dňa 20. júna 2018 o 17.30 hod

( streda )

v zasadačke Obecného úradu Nitrianske Hrnčiarovce

P r o g r a m :

 1. Otvorenie

 2. Interpelácia poslancov

 3. Schválenie programu

 4. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

 5. Určenie návrhovej komisie

 6. Kontrola uznesení

 7. Plán kontrolnej činnosti HK obce Nitrianske Hrnčiarovce na II. polrok 2018

 8. Návrh Záverečného účtu obce Nitrianske Hrnčiarovce za rok 2017, Rozbor hospodárskej činnosti ZŠ Nitrianske Hrnčiarovce za rok 2017 a Stanovisko HK

  k Návrhu Záverečného účtu obce Nitrianske Hrnčiarovce za rok 2017 a k

  Rozboru hospodárskej činnosti ZŠ Nitrianske Hrnčiarovce za rok 2017

 9. Určenie počtu poslancov do OcZ obce na volebné obdobie 2018-2022

 10. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na volebné obdobie 2018-2022

 11. Vyhlásenie verejno-obchodnej súťaže predaja pozemkov parc. č. 1472/418,

  1472/419 a 1472/420

 12. Žiadosti občanov

 13. Iné

 14. Záver

Mgr. Anna Vrábelová v.r.

starostka obce