OBEC NITRIANSKE HRNČIAROVCE

________________________________________________________________

P O Z V Á N K A

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nitrianske Hrnčiarovce

dňa 26. septembra 2018 o 18.00 hod

(streda )

v zasadačke Obecného úradu Nitrianske Hrnčiarovce

P r o g r a m :

 1. Otvorenie

 2. Interpelácia poslancov

 3. Schválenie programu

 4. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

 5. Určenie návrhovej komisie

 6. Kontrola uznesení

 7. Žiadosti občanov

 8. Vyhodnotenie - Verejno-obchodnej súťaže

 9. Vyhlásenie – Verejno- obchodnej súťaže na pozemok parc. 1132/58

 10. Návrh na vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa MŠ

 11. Návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena – IBV stred obce

 12. Návrh na pomenovanie nových ulíc

 13. Správa hlavného kontrolóra obce Nitrianske Hrnčiarovce o vykonaných kontrolách

 14. Návrh na etapizáciu rekonštrukcie ulíc

 15. Iné

 16. Záver

Mgr. Anna Vrábelová v.r.

starostka obce