OBEC NITRIANSKE HRNČIAROVCE

________________________________________________________________

P O Z V Á N K A

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nitrianske Hrnčiarovce

dňa 29. októbra 2018 o 18.00 hod

(pondelok )

v zasadačke Obecného úradu Nitrianske Hrnčiarovce

P r o g r a m

 1. Otvorenie

 2. Interpelácia poslancov

 3. Schválenie programu

 4. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

 5. Určenie návrhovej komisie

 6. Kontrola uznesení

 7. Žiadosti občanov

 8. Návrh Rozpočtového opatrenia č. 1 rozpočtu Obce Nitrianske Hrnčiarovce na rok 2018

 9. Vymenovanie riaditeľky MŠ Nitrianske Hrnčiarovce

 10. Program odpadového hospodárstva Obce Nitrianske Hrnčiarovce na roky 2016-2020 „Oznámenie výsledku posúdenia“

 11. Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky

 12. Návrh na odmeny poslancov za rok 2018

 13. Iné

 14. Záver

Mgr. Anna Vrábelová v.r.

starostka obce