OBEC NITRIANSKE HRNČIAROVCE

________________________________________________________________

P O Z V Á N K A

Pozývam Vás na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Nitrianske Hrnčiarovce

dňa 03. decembra 2018 o 17.00

na Obecnom úrade Nitrianske Hrnčiarovce

P r o g r a m :

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva

4. Zloženie sľubu zvoleného starostu obce , prevzatie insígnií a prevzatie vedenia

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva

6. Vystúpenie novozvolenej starostky obce

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

8. Voľba návrhovej komisie

9. Menovanie zástupcu starostu obce

10. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva , ktorý bude oprávnený zvolávať

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva

11. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce ,voľba ich predsedov a členov

12.Určenie platu starostky obce Nitrianske Hrnčiarovce

13. Diskusia

14. Schválenie uznesení

15. Záver

Mgr. Anna Vrábelová v.r.

starostka obce