Cenník prenájmu priestorov kultúrneho domu v Nitrianskych Hrnčiarovciach

1.
Svadobná hostina pre občanov s trvalým pobytom v obci Nitrianske Hrnčiarovce 250 eur
 
2.
Svadobná hostina pre občanov bez trvalého pobytu v obci Nitrianske Hrnčiarovce 450 eur
 
3.
Tanečná zábava pre záujmové organizácie obce Nitrianske Hrnčiarovce 100 eur
 
4.
Tanečná zábava pre organizácie sídliace mimo obce Nitrianske Hrnčiarovce 500 eur
 
5.
Rodinné a iné oslavy pre občanov s trvalým pobytom v obci Nitrianske Hrnčiarovce
-veľká sála + skladovacie priestory 150 eur
- malá sála + skladovacie priestory 100 eur
 
6.
Rodinné a iné oslavy pre občanov bez trvalého pobytu v obci Nitrianske Hrnčiarovce
- veľká sála + skladovacie priestory 300 eur
- malá sála + skladovacie priestory 200 eur
 
7.
Iné akcie kultúrne, spoločenské, obchodné, prednášky, firemné dni, semináre 25 eur / hod.
 
8.
Za inventár nájomca okrem prenájmu priestorov za kultúrny dom zaplatí poplatok 0,30 eur na osobu.
 
Vo výnimočných prípadoch starostka obce môže rozhodnúť o zmene poplatku. Za stratu a poškodenie prenajatej veci, prípadne poškodenie priestorov kultúrneho domu nájomca v plnej výške hradí náklady za škodu.