Písomná žiadosť : /subor/žiadosť-kd/

Cenník prenájmu KD na rok 2019 - schválený OcZ dňa 19.12.2018

platný od 1.1.2019

1.

Svadobná hostina pre občanov s trvalým pobytom v obci Nitrianske Hrnčiarovce 250 eur

Rodinné a iné oslavy pre občanov s trvalým pobytom v obci Nitrianske Hrnčiarovce

-veľká sála + skladovacie priestory 150 eur max. do 22 hod ( príplatok za každú ďalšiu hodinu 20 eur)

- malá sála + skladovacie priestory 100 eur max. do 22 hod ( príplatok za každú ďalšiu hodinu 20 eur)

+ poplatok za inventár

 

2.

Svadobná hostina pre občanov bez trvalého pobytu v obci Nitrianske Hrnčiarovce 400 eur

Rodinné a iné oslavy pre občanov bez trvalého pobytu v obci Nitrianske Hrnčiarovce

- veľká sála + skladovacie priestory 250 eur max. do 22 hod ( príplatok za každú ďalšiu hodinu 20 eur)

- malá sála + skladovacie priestory 150 eur max. do 22 hod ( príplatok za každú ďalšiu hodinu 20 eur)

+ poplatok za inventár

3.

Plesy pre záujmové organizácie a firmy sídliace v obci Nitrianske Hrnčiarovce 100 eur +

30 eur inventár

Tanečná zábava pre záujmové organizácie a firmy sídliace v obci Nitrianske Hrnčiarovce

200 eur + 50 eur inventár

4.

Plesy pre organizácie sídliace mimo obce Nitrianske Hrnčiarovce 400 eur

+ poplatok za inventár

Tanečná zábava pre organizácie sídliace mimo obce Nitrianske Hrnčiarovce 500 eur

+ poplatok za inventár

 

7.

Iné akcie kultúrne, spoločenské, obchodné, prednášky, firemné dni, semináre 20 eur / hod.

 + poplatok za inventár

8.

Za inventár nájomca okrem prenájmu priestorov za kultúrny dom zaplatí poplatok 0,30 eur na osobu.

Vo výnimočných prípadoch starostka obce môže rozhodnúť o zmene poplatku, pričom minimálny poplatok je 50 Eur.

Za stratu a poškodenie prenajatej veci, prípadne poškodenie priestorov kultúrneho domu nájomca v plnej výške hradí náklady za škodu.

Schválené Ocz dňa 19.12.2018

Cenník prenájmu priestorov kultúrneho domu v Nitrianskych Hrnčiarovciach

1.
Svadobná hostina pre občanov s trvalým pobytom v obci Nitrianske Hrnčiarovce 250 eur
 
2.
Svadobná hostina pre občanov bez trvalého pobytu v obci Nitrianske Hrnčiarovce 450 eur
 
3.
Tanečná zábava pre záujmové organizácie obce Nitrianske Hrnčiarovce 100 eur
 
4.
Tanečná zábava pre organizácie sídliace mimo obce Nitrianske Hrnčiarovce 500 eur
 
5.
Rodinné a iné oslavy pre občanov s trvalým pobytom v obci Nitrianske Hrnčiarovce
-veľká sála + skladovacie priestory 150 eur
- malá sála + skladovacie priestory 100 eur
 
6.
Rodinné a iné oslavy pre občanov bez trvalého pobytu v obci Nitrianske Hrnčiarovce
- veľká sála + skladovacie priestory 300 eur
- malá sála + skladovacie priestory 200 eur
 
7.
Iné akcie kultúrne, spoločenské, obchodné, prednášky, firemné dni, semináre 25 eur / hod.
 
8.
Za inventár nájomca okrem prenájmu priestorov za kultúrny dom zaplatí poplatok 0,30 eur na osobu.
 
Vo výnimočných prípadoch starostka obce môže rozhodnúť o zmene poplatku. Za stratu a poškodenie prenajatej veci, prípadne poškodenie priestorov kultúrneho domu nájomca v plnej výške hradí náklady za škodu.