PRÍSTUP K INFORMÁCIAM

POVINNE ZVEREJŇOVANÉ INFORMÁCIE OBCE AKO POVINNEJ OSOBY

podľa zákona č. 211/2000 Z.z.

 

 Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie, informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh podnet, sťažnosť alebo iné podanie

     Každá právnická a fyzická osoba môže požiadať o sprístupnenie informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z - (§ 5 ods. 1 zák. č. 211/2000 Z.z.)  o slobodnom prístupe k informáciám voči obci Nitrianske Hrnčiarovce ako povinnej osobe na základe žiadosti podanej ústne, písomne, osobne do podateľne Obecného úradu alebo poštou, elektronickou poštou, iným technicky vykonateľným spôsobom.

      Povinná osoba je povinná sprístupniť informácie na účely opakovaného použitia na základe žiadosti. Informácie na účel opakovaného použitia môže povinná osoba zverejniť aj bez žiadosti.

       Informácie, ktoré obec Nitrianske Hrnčiarovce sprístupňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. môžu žiadatelia získať:

  • na webovom sídle obce Nitrianske Hrnčiarovce nitrianskehrnciarovce.sk
  • na úradnej tabuli pred budovou Obecného úradu v Nitrianskych Hrnčiarovciach ul. Jelenecká 74

Informácie je možné zistiť alebo žiadať na Obecnom úrade Nitrianske Hrnčiarovce počas pracovných dní nasledovne:

Pondelok - utorok  od 7:00hod. - 12:00hod., 12:30hod – 15:00hod.

                   Streda   od 7.00hod. - 12.00 hod., 12.30hod. - 17.00hod.

                   Piatok     od 7.00hod. - 13.00 hod

Pre podanie žiadosti písomne je podacou adresou: 

Obecný úrad

Jelenecká 74

951 01 Nitrianske Hrnčiarovce

Pre podanie žiadosti elektronickou poštou:

ounh@stonline.sk

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené

  1. a) Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva prostredníctvom podateľne OcÚ v Nitrianskych Hrnčiarovciach , alebo poštou na adresu:

Obecný úrad, Jelenecká 74, 951 01 Ntrianske Hrnčiarovce

  1. b) Rozhodnutie o odmietnutí požadovanej informácie možno preskúmať v súdnom konaní podľa § 244 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, podaním na Okresný súd v Nitra v lehote do 2 mesiacov od doručenia rozhodnutia povinnej osoby v poslednom stupni.

 Postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať

 Sprístupnenie  informácií na žiadosť:

     Žiadosť o sprístupnenie informácií obec Nitrianske Hrnčiarovce vybaví bez zbytočného dokladu, najneskôr do 8 dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.

     Zo závažných dôvodov /§ 17 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z./ môže byť táto lehota predĺžená, najviac však o 8 dní. Predĺženie lehoty sa oznámi žiadateľovi bezodkladne, v oznámení sa uvedú dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

     Obec Nitrianske Hrnčiarovce ako povinná osoba obmedzí prístup k informáciám z dôvodov uvedených v § 8 ž 12 zákona č. 211/2000 Z.z.

Výhláška č. 481/2000 Z.z. určuje podmienky a podrobnosti úhrad nákladov za sprístupnenie informácií. Informácie poskytnuté e-mailom - elektronicky sú bezplatné.