Zásobovanie vodou

V súčasnosti má obec vybudovaný obecný vodovod. Zásobovanie obce je z jestvujúceho vodojemu Hrnčiarovce 1 x 2500 m3 s kótami max. hladiny vody 228/233 m . n. m., z ktorého je voda cez vodovod ATS tlačená do rozvodnej vodovodnej siete. Tento vodojem kapacitne pokrýva 90% obyvateľstva. Zásobovanie vodou Hornej aj Dolnej Malanty sa realizuje cez vodovod L DN 80 a ATS, ktorý je v správe Agrokomplex Nitra. Miesto napojenia sa na vodovod mesta Nitra je v časti Nitra – Mikov Dvor.

Kanalizácia

V obci Nitrianske Hrnčiarovce je kanalizácia len vo výstavbe, preto sú odpady odvádzané do žúmp a dažďové vody do terénu. V obci sa nachádza časť kanalizácie ACZ DN 300 a kanalizácia firmy NitraGold PVC DN 300, ktorá sa napája na kanalizačné potrubie mesta Nitra. V súčasnosti je vybudovaná projektová dokumentácia verejnej kanalizácie obce a predpokladá sa, že dôjde k vybudovaniu gravitačnej splaškovej kanalizačnej siete PVC DN 300 – 5765 m.

Plynofikácia

Obec Nitrianske Hrnčiarovce je v súčasnosti plynofikovaná. Prevádzkovateľom plynovej siete je SPP š. p. OZ Nitra. V katastri sa nachádza STL plynovodná sieť o prevádzkovom tlaku PN1. Plynovodná sieť je súčasťou STL plynovodnej siete mesta Nitra – mestskej časti Zobor.

Elektrifikácia

Obec Nitrianske Hrnčiarovce je zásobovaná elektrickou energiou z prípojky vzdušného vedenia 22kV, ktorá je napojená na 22kV vzdušné vedenie č. 135. Horná a Dolná Malanta je napojená 22kV vzdušnou prípojkou napojenou na linku č. 246. Tieto linky vychádzajú z transformovne 110/22kV Nitra – Chrenová.

Spoje a zariadenia spojov

Telefonizácia obce je zabezpečená z existujúcej automatickej digitálnej telefónnej ústredne. Rozvod po obci je riešený káblovým vedením uloženým pod zemou, alebo káblom TCEKES, ktorý je zavesený na drevených stožiaroch.  V obci je zariadené vedenie miestneho rozhlasu. Rozhlasová ústredňa je umiestnená v miestnosti obecného úradu. Ústredňa je typu A-11250 o výkone 100 W. Momentálne sa rieši rekonštrukcia rozhlasovej ústredne na výkon 200 W.

Pošta 

Pre obec Nitrianske Hrnčiarovce ako zdroj informácií slúži pošta, ktorej prevádzkovateľom je Slovenská Pošta a.s. . Budova pošty je lokalizovaná v centre obce a je približne rovnako vzdialená pre každého obyvateľa. Slúži na doručovanie balíkových, listových a peňažných zásielok. Vznikla v roku 1962. Okrem obce Nitrianske Hrnčiarovce zásobuje aj obec Štitáre. Je vybavená kvalitným príslušenstvom.

Sociálna infraštruktúra

Sociálna infraštruktúra zahŕňa služby spoločného stravovania a ubytovania, obchod, služby školstva, kultúry, zdravotníctva, sociálnej starostlivosti, športu. V obci Nitrianske Hrnčiarovce sa vyskytujú nasledovné typy sociálnej infraštruktúry:

Vzdelávacie zariadenia

V obci sa nachádza jedna základná deväťročná škola lokalizovaná v centre obce, čím umožňuje ľahší prístup pre deti. Je vybavená ihriskom, v roku 2007 bolo na území tejto školy vybudované aj multifunkčné ihrisko, ktoré slúži celej obci. Škole chýba telocvičňa. Do tejto základnej školy chodia aj deti z obce Štitáre. Škola v posledných rokoch prešla kompletnou rekonštrukciou, hlavne strechy, kde sa vytvorili ďalšie priestory.

Stravovacie zariadenia

Zo stravovacích zariadení sa v obci nachádza pohostinstvo. Je lokalizované tiež v centre obce hneď vedľa kultúrneho domu. Organizujú sa tu rôzne oslavy, svadby, promócie, a iné podujatia.

Kultúrne zariadenia

Obec má novovybudovaný kultúrny dom, ktorý bol otvorený v roku 1998. Vyskytuje sa pozdĺž hlavnej cesty medzi školou a pohostinstvom. Svojou lokalizáciou, mohutnosťou a atraktivitou je príťažlivý aj pre ľudí z iných obcí a miest. V kultúrnom dome je umiestnená knižnica aj obecný úrad. Je využívaný na svadby, promócie, oslavy, plesy a iné kultúrne podujatia. V obci sa nachádza katolícky kostol a cintorín lokalizovaný v centre obce pri námestí na pomerne veľkej ploche. V areáli cintorína sa nachádza dom smútku. Kostol v posledných rokoch prebehol kompletnou rekonštrukciou t.j. vonkajšou aj vnútornou časťou. Opravili sa zvony, zreštaurovali sa orgán aj oltár, zakúpili sa nové lavice, zaviedlo sa nové kúrenie a iné.

Športové zariadenia

V obci sa nachádza veľké futbalové ihrisko, ktoré je umiestnené ďalej od centra, napriek tomu má dobrú polohu aj vybavenosť. V obci sa vybudovalo aj multifunkčné ihrisko, ktoré sa nachádza v areáli základnej školy.