POTREBNÉ TLAČIVÁ, ŽIADOSTI, OHLÁSENIA

Na tomto mieste si môžete stiahnuť potrebné žiadosti a ohlásenia:

Žiadosť o vrátenie preplatku na miestnej dani alebo poplatku podľa § 79 odst. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní ( daňový poriadok ) :

/subor/ziadost-o-vratenie-preplatku-na-dani-alebo-poplatku-pre-rok/

Žiadosť o vydanie súhlasu so zriadením prevádzky na území obce :

/subor/ziadost-o-vydanie-suhlasu-so-riadenim-prevadzky-na-uzemi-obce/

 Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu :

/subor/ziadost-o-uzemnoplanovaciu-informaciu/

Žiadosť  sociálne služby :   Tlačivo - vyjadrenie lekára

Žiadosť :  povolenie na studňu :   /subor/ziadost-o-povolemie-studna/

Žiadosť :     /subor/ziadosz-o-vydanie-suhlasu-maleho-zdroja-znecistenia-ovzdusia/

Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie :  (pdf, 51.64 KB)

Ohlásenie  drobnej stavby podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a § 5 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. vyhláška MŽP SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (pdf, 57.50 KB)

Ohlásenie drobnej stavby – prípojky podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. / stavebný zákon / v znení neskorších predpisov a § 5 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. vyhláška MŽP SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona : (pdf, 54.53 KB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa zákona č. 543/2002 Z.z.o ochrane prirody a krajiny a vyhlášky MZP SR č. 2004/2003 Z.z.:

/subor/ziadost-o-vyrub-drevin/

Tlačivo - Hlásenie k dani za ubytovanie :

/subor/hlasenie-k-dani-za-ubytovanie/