Upozornenie pre občanov : Takto sa odpad netriedi!!!

Vážení občania!

V poslednom čase rastie počet nečistôt v separovaných odpadoch, čo výrazne ohrozuje systém zberu prostredníctvom OZV.

Podobná situácia je aj pri zbere Bioodpadu, ktorý je kontaminovaný igelitmi, plastami, stavebným a iným odpadom – často aj živočíšneho pôvodu, čo výrazne komplikuje a predražuje nakladanie s týmto odpadom.

Z vyššie uvedených dôvodov pristúpilo Ponitrianske združenie obcí k reklamačnému poriadku. Posádka ktorá zber vykonáva je vybavená mobilným telefónom s dátovým pripojením a dokumentuje nádoby priamo na obci, aby mali starostovia dôkazový materiál, prečo nebola nádoba vyvezená.

Z tohto dôvodu upovedomujeme občanov, aby dôsledne dodržiavali pokyny o triedení odpadu. Inak Vám v zmysle platného VZN za podobné správanie hrozí pokuta do výšky 1 500 eur.