ROK 2020

Zverejnenie : Návrh VZN č. 2/2020 - o ochrane ovzdušia a op poplatkoch za znečisťovanie

/subor/navrh-vzn-c-2-2020-ochrana-ovzdusia-a-poplatky/

Zverejnenie : Návrh VZN č. 1/2020 - o ochrannom pásme pohrebísk : 27.2.2020
/subor/navrh-vzn-c-1-2020-o-ochrannom-pasme-pohrebisk-468/

Zverejnenie : Oznámenie o začatí konania - výrub drevín

/subor/oznamenie-o-zacati-konania-suhlas-na-vyrub-drevin-j-vasko/

Zverejnenie - Verejná vyhláška -Oznámenie - 1524/2019-1339-010/Vr- 26.02.2020

/subor/vv-oznamenie-1524-2019-1339-010-vr/

Zverejnenie : Oznámenie o začatí konania - výrub drevín

/subor/oznamenie-vyrub-drevin/

Zverejnenie - Verejná vyhláška -Oznámenie - 203/2020-103-010-ža K.C.

/subor/oznam-enie-verejna-vyhlaska-203-2020-103-010-za/

Zverejnenie - Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - 728/2019-945-02-Ža-IBV nad Vinicami

/subor/stavebne-povolenie-vv-728-2019-945-02-za-ibv-nad-vinicami-326/

Oznámenie o uložení písomnosti 07.01.2020

/subor/oznamenie-o-ulozeni-pisomnosti-r-s/

Zverejnenie - ROZHODNUTIE na vybudovanie vodnej stavby - Verejná vyhláška

OU-NR-OSZP3-2020/004444-003 - 15.01.2020

/subor/rozhodnutie-na-vybudovanie-vodnej-stavby-ibv-nad-vinicami/

Zverejnenie : Oznámenie o začatí konania - výrub drevín

/subor/zverejnenie-vyrub-stromov-obec/

ROK 2019

Oznámenie o uložení písomností 30.1.2.2019

/subor/oznamenie-o-ulozeni-pisomnosti-l-p/

Zverejnenie - Verejná vyhláška - oprava zrejmej chyby k č.j. 843/2019-821-03-Vr

/subor/verejna-vyhlaska-oprava-zrejmej-chyby-slovak-telecom/

NÁVRH plánu kontrolnej činnosti HK  na I. polrok 2020

/subor/navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-na-i-polrok-2020/

Zverejnenie   VZN č. 4/2019 - o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady - 17.12.2019

/subor/vzn-c-4-2019-miestny-poplatok-za-ko-a-dso/

Zverejnenie  VZN č. 5/2019 - o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Nitrianske Hrnčiarovce - 17.12.2019

/subor/vzn-c-5-o-prevadzkovom-poriadku-pohrebiska-n-h/

Zverejnenie VZN č. 6/2019 - o tvorbe,  údržbe a ochrane zelene na území  obce Nitrianske Hrnčiarovce - 17.12.2019

/subor/vzn-c-6-o-tvorbe-udrzbe-zelene/

Zverejnenie  VZN č. 7/2019 - o verejnom poriadku na území obce Nitrianske Hrnčiarovce -17.12.2019

/subor/vzn-c-7-2019-o-verejnom-poriadku-na-uzemi-obce/

Zverejnenie  VZN č. 8/2019 - o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Nitrianske Hrnčiarovce - 17.12.2019

/subor/vzn-c-8-2019-o-pravidlach-casu-predaja-v-obchode-a/

Zverejnenie VZN  č. 9/2019 - o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov v obci Nitrianske Hrnčiarovce - 17.12.2019

/subor/vzn-c-9-o-vymedzeni-miest-na-vylepovanie-volebnych-plagat/

Zverejnenie   VZN č. 10/2019 - o nakladaní s KO a DSO na území obce - 17.12.2019

/subor/vzn-c-10-o-nakladani-s-ko/

Zverejnenie Verejná vyhláška - Stavebné povolenie RD ul. Mons.Bartosiewicza

728/2019-947-02-Ža- 27.11.2019

/subor/stavebne-povolenie-vv-728-2019-947-02-za-rd-ul-mons-bartosi/

Zverejnenie Verejná vyhláška - Oznámenie  - IBV nad vinicami - OU-NR-OSZP3-2019/040981-02/F49- 27.11.2019

/subor/vv-oznamenie-ibv-nad-vinicami-vodne-stavby/

Oznámenie o uložení písomnosti :

/subor/oznamenie-o-ulozeni-pisomnosti/

/subor/oznamenie-o-ulozeni-pisomnosti-t-rac/

Zverejnenie Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie  - Slovak telekom - 843/2019-821--02-Vr

/subor/zverejnenie-uzmene-rozhodnutie-vv-slovak-telekom-145/

Zverejnenie VV-Predĺženie platnosti ÚR- Obec Lehota - 1149/2019-01-Žá

/subor/rozhodnutie-vv-predlzenie-platn-uz-obec-lehota-1149-2019-01-za/

Zverejnenie : Oznámenie o začatí konania - výrub drevín

/subor/oznamenie-o-zacati-konania-suhlas-na-vyrub-drevin/

Zverejnenie Verejná vyhláška - Oznámenie - IBV nad Vinicami - ZD -728/2019-945-Ža-A

/subor/zverejnenie-oznamenia-verejnej-vyhlasky-zd-ibv-nad-vinicami/

Zverejnenie Verejná vyhláška - ROZHODNUTIE  - vodná stavba - OU-NR-OSZP3-2019/029109-003

/subor/rozhodnutie-verejna-vyhlaska-vodna-stavba-r-t/

Zverejnenie  Verejnej vyhláška -Oznámenie- 728/2019-947-01-Ža-A- RD Mon. Bartosieicza -ZD

/subor/oznamenie-vv-728-22019-947-za-a-zd/

Zverejnenie  Verejnej vyhláška Stavebné povolenie - R.T. sklad st. materiálu

/subor/verejna-vyhlaska-stavebne-povolenie-r-t-sklad-sta-materialu/

Zverejnenie  Verejnej vyhláška Oznámenie Slovak Telekom

/subor/verejna-vyhlaska-oznamenie-slovak-telekom/

Zverejnenie  Verejnej vyhláškaOznámenie o začatí vodoprávneho konania R.T.

/subor/verejna-vyhlaska-oznamenie-o-zacati-vodopravneho-konania/

Zverejnenie  Verejnej vyhláška ROZHODNUTIE  - ul. Kríková 4 x 3BJ, Domstav

/subor/verejna-vyhlaska-rozhodnutie-krikova-ul-4x3bj/

Zverejnenie Verejná vyhláška  ROZHODNUTIE  RD ul. Mons. Bartosiewicza

/subor/verejna-vyhlaska-rozhodnutie-ul-mon-bartisiewicza/

Zverejnenie   VZN MŠ 3/2019

/subor/vzn-c-3-2019/

Zverejnenie Verejná vyhláškaOznámenie RD ul. Mons. Bartosiewicza

/subor/kpu-verejna-vyhlaska/

Zverejnenie STAVEBNÉ POVOLENIE Verejná vyhláška 9 b.j.  Nitrianske Hrnčiarovce- ZD

/subor/zverejnenie-sp-verejna-vyhlaska-257-2019-9-b-j-zd/

Zverejnenie STAVEBNÉ POVOLENIE Verejná vyhláška16 RD  Nitrianske Hrnčiarovce- ZD

/subor/zverejnenie-sp-verejna-vyhlaska-258-2019-16-rd-zd/

Zverejnenie  Návrh VZN MŠ 3/2019

/subor/navrh-vzn-ms-3-2019-940/

Zverejnenie  Verejnej vyhlášky - RD ul. Mons. Bartosieicza

/subor/verejna-vyhlaska-rd-ul-mons-bartisiewicza/

Zverejnenie  Verejnej vyhlášky - ul. Kríková 4 x 3BJ, Domstav

/subor/verejna-vyhlaska-4x3bj-domstav-ul-krikova/

Zverejnenie zámeru odpredaja majetku obce - parc. č. 1473/14

/subor/zamer-p-h-sebökova-ocz-19-6-2019/

Zverejnenie zámeru odpredaja majetku obce - parc. č. 1472/197

/subor/zamer-p-j-behal-ocz-19-6-2019/

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce - parc. č. 289/1

/subor/zamer-prenajmu-p-r-godalova-ocz-19-6-2019/

Zverejnenie -  Oznámenie - Verejná vyhláška  740/2019-703-01-Ža-A

/subor/zverejnenie-oznamenia-verejnej-vyhlasky/

Zverejnenie -  Oznámenie o mieste uloženia zásielky

/subor/vrejna-vyhlaska-mesto-strazske/

Zverejnenie - DODATKU č. 1 k  VZN č. 2/2019 ( OcZ 19.06.2019)

/subor/vzn-dodatok-c-1-k-vzn-c-2/

Zverejnenie - Návrh DODATOK č. 1 VZN č. 2/2019

/subor/návrh-dodatok-c-1-vzn-2-2019/

Zverejnenie -Návrh -  Záverečný účet 2018

/subor/navrh-záverečný-účet-2018-913/

Zverejnenie Oznámenie -Verejná vyhláška 257/2019-285-01-Ža-A

/subor/oznamenie-verejna-vyhlaska-257-2019-285-01-za-a/

Zverejnenie Oznámenie -Verejná vyhláška 258/2019-286-01-Ža-A

/subor/oznamenie-verejna-vyhlaska-258-2019-286-01-za-a/

Zverejnenie ROZHODNUTIA - Povolenie výnimky zo zákona o lesoch - rozkladanie ohňa

na lesných pozemkoch v k.ú. Nitrianske Hrnčiarovce- PS Zoborský vrch

/subor/rozhonutie-povolenie-vynimky-zo-zakona-o-lesoch/

Zverejnenie  zámeru odpredaja majetku obce 24.04.2019

z parc.č. 640/100 - parc. č. 502/11 a 502/12

/subor/zamer-24-04-2019/

ZVEREJNENIE - rozpočtové opatrenie rok 2019 - výdavkové položky č.2

/subor/rozpoctove-opatrenie-2019-vp/

ZVEREJNENIE - rozpočtové opatrenie rok 2019- ýdavkové položky

/subor/rozpoctove-opatrenia-2019/

Zverejnenie zámeru odpredaja majetku obce - parc. 298/38 - ZD

/subor/zamer-predaja-parc-c-289-38-zd/

Zverejnenie zámeru odpredaja majetku obce - parc. 201/2 - ZD

/subor/zamer-predaja-parc-c-201-2-zd-413/

Zverejnenie : Verejná vyhláška - Rozhodnutie - SO 02- Rozšírenie kanalizácie, SO 03- Rozšírenie vodovodu - centrum I.

/subor/verejna-vyhlaska-rozhodnutie-centrum-i/

Zverejnenie : Oznámenie o začatí konania vo veci návrhu na zápis pozemkového spoločenstva do registra pozemkových spoločenstiev

/subor/oznamenie-o-zacati-konania-vo-veci-navrhu-za-zapis/

Zverejneie : Oznámenie o dražbe

/subor/oznameie-o-drazbe/

Zverejnenie : Oznámenie o začatí konania - výrub drevín

/subor/oznamenie-o-zacati-konania-ing-jan-dudasik/

Zverejnenie : Oznámenie o začatí konania - výrub drevín

/subor/oznamenie-o-zacati-konania-ing-lubomir-dudasik/

Zverejnenie : Plán udržateľnej mobility pre Mesto NItra - oznámenie o strategickom dokumente

/subor/plan-udrzatelnej-mobility-pre-mesto-nitra/

Zverejnenie :Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov

/subor/uroven-vytriedenia-komunalnych-odpadov/

Zverejnenie : Oznámenie o začatí konania - výrub drevín

/subor/oznámenie-o-začatí-konania-súhlas-na-výrub-drevín-844/

Zverejnenie - VZN č. 1/2019 -MŠ schválená OcZ 16.1.2019

/subor/vzn--1-2019-m-195/

Zverejnenie - VZN  č. 2/2019 - určenie názvov ulíc a iných verejných priestranstiev

schválené OcZ 16.1.2019

/subor/vzn-2-2019-urenie-nzvov-ulc-167/

rok 2018

Zverejnenie - Predbežná správa k verejnej dobrovoľnej zbierke konanrj dňa 08.12.2018

/subor/predbežná-správa-k-verejnej-dobrovoľnej-zbierke/ zverejnenie 10.12.2018

ZVEREJNENIE - Návrh plánu kontrolnej činosti na I. polrok 2019

/subor/nvrh-plánu-kontrolnej-činnosti-1-2019/

ZVEREJNENIE - Verejná vyhláška  - rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie

Nitrianske Hrnčiarovce - centrum I. , časť 1

/subor/verejn-vyhláška-rozšrenie-ver-vodovodu-a-ver-kanalizcie/

ZVEREJNENIE - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č. 543/2002 Z.z.

/subor/vrub-concept-reality-investment-bratislava/

ZVEREJNENIE - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č. 543/2002 Z.z.

/subor/zverejnenie-vrub-drevn-obec-titre/

ZVEREJNENIE - Výzva na predkladanie ponúk

/ prieskum trhu /

Názov zákazky MŠ- II etapa

/subor/zverejnenie-výzva-na-predkladanie-ponúk-m-ii-etapa/

/subor/neoprávnené-výdavky-m-ii-etapa/

/subor/oprávnené-výdavky-m-ii-etapa/

/subor/so-02-1-architektura/

/subor/so-02-2-elektrointalcia/

/subor/so-02-3-zdravotechnika/

/subor/so-02-4-vykurovanie/

/subor/so-02-5-spevnen-plochy/

/subor/m-n-h-shrn/

Oznámenie - Územné rozhodnutie - Verejná vyhláška  č.j. 294/2018-160-02-žá

/subor/vrejn-vyhlka-zemn-rozhodnutie/

Oznámemie o začatí konania - súhlas na výrub drevín

/subor/oznámenie-o-začatí-konania-súhlas-na-výrub-drevín/

ZVEREJNENIE Stavebné povolenie - verejná vyhláška - Miestne komunikácie za škôlkou N.H.

/subor/verejn-vyhlka-stavebn-povolenie-mk-za-klkou-145/

ZVEREJNENIE VÝBEROVÉ KONANIE NA FUNKCIU RIADITEĽA MŠ NITRIANSKE HRNČIAROVE

/subor/vberov-konanie-na-riaditea-m-nitrianske-hrniarovce/

ZVEREJNENIE - VEREJNÁ VYHLÁŠKA- MIESTNE KOMUNIKÁCIE

/subor/verejn-vyhlka-mk-za-klkou/

Zverejnenie  " Zápisnice z otvárania obálok a vyhodnotenie predložených ponúk obchodno

verejnej súťaže na odpredaj pozemkov vo vlastníctve Obce Nitrianske Hrnčiarovce 31.08.2018:

/subor/zverejnenie-zpisnica-z-otvrania-oblok-vos/

Zverejnenie  " Zápisnice z otvárania obálok a vyhodnotenie predložených ponúk obchodno

verejnej súťaže na odpredaj pozemkov vo vlastníctve Obce Nitrianske Hrnčiarovce 09.08.2018:

/subor/zápisnica-z-otvárania-oblok-09-08-2018/

Zverejnenie - Vyhlásenie  výberového konania  na riaditeľa MŠ Nitrianske Hrnčiarovce ( 16.04.2018)

/subor/vyberove-konanie-na-riaditela-ms-nitrianske-hrnciarovce/

Zverejnenie - Vyhlásenie  OVS (05.0.42018)

/subor/vyhlasenie-vos/

Zverejnenie - Zámer odpredaja majetku OVS ( 05.04.2018 )

/subor/zverejnenie-zameru-verejnoobchodna-sutaz-680/

Zverejnenie - Zámer odpredaja majetku obce :

/subor/zverejnenie-zamer-odpredaja/

rok 2017

Zverejnenie  " Zápisnice z otvárania obálok a vyhodnotenie predložených ponúk obchodno

verejnej súťaže na odpredaj pozemkov vo vlastníctve Obce Nitrianske Hrnčiarovce :

/subor/zapisnica-z-otvarania-obalok-vos/