ROK 2019

Zverejnenie Oznámenie -Verejná vyhláška 257/2019-285-01-Ža-A

/subor/oznamenie-verejna-vyhlaska-257-2019-285-01-za-a/

Zverejnenie Oznámenie -Verejná vyhláška 258/2019-286-01-Ža-A

/subor/oznamenie-verejna-vyhlaska-258-2019-286-01-za-a/

Zverejnenie ROZHODNUTIA - Povolenie výnimky zo zákona o lesoch - rozkladanie ohňa

na lesných pozemkoch v k.ú. Nitrianske Hrnčiarovce- PS Zoborský vrch

/subor/rozhonutie-povolenie-vynimky-zo-zakona-o-lesoch/

Zverejnenie  zámeru odpredaja majetku obce 24.04.2019

z parc.č. 640/100 - parc. č. 502/11 a 502/12

/subor/zamer-24-04-2019/

ZVEREJNENIE - rozpočtové opatrenie rok 2019 - výdavkové položky č.2

/subor/rozpoctove-opatrenie-2019-vp/

ZVEREJNENIE - rozpočtové opatrenie rok 2019- ýdavkové položky

/subor/rozpoctove-opatrenia-2019/

Zverejnenie zámeru odpredaja majetku obce - parc. 298/38 - ZD

/subor/zamer-predaja-parc-c-289-38-zd/

Zverejnenie zámeru odpredaja majetku obce - parc. 201/2 - ZD

/subor/zamer-predaja-parc-c-201-2-zd-413/

Zverejnenie : Verejná vyhláška - Rozhodnutie - SO 02- Rozšírenie kanalizácie, SO 03- Rozšírenie vodovodu - centrum I.

/subor/verejna-vyhlaska-rozhodnutie-centrum-i/

Zverejnenie : Oznámenie o začatí konania vo veci návrhu na zápis pozemkového spoločenstva do registra pozemkových spoločenstiev

/subor/oznamenie-o-zacati-konania-vo-veci-navrhu-za-zapis/

Zverejneie : Oznámenie o dražbe

/subor/oznameie-o-drazbe/

Zverejnenie : Oznámenie o začatí konania - výrub drevín

/subor/oznamenie-o-zacati-konania-ing-jan-dudasik/

Zverejnenie : Oznámenie o začatí konania - výrub drevín

/subor/oznamenie-o-zacati-konania-ing-lubomir-dudasik/

Zverejnenie : Plán udržateľnej mobility pre Mesto NItra - oznámenie o strategickom dokumente

/subor/plan-udrzatelnej-mobility-pre-mesto-nitra/

Zverejnenie :Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov

/subor/uroven-vytriedenia-komunalnych-odpadov/

Zverejnenie : Oznámenie o začatí konania - výrub drevín

/subor/oznámenie-o-začatí-konania-súhlas-na-výrub-drevín-844/

Zverejnenie - VZN č. 1/2019 -MŠ schválená OcZ 16.1.2019

/subor/vzn--1-2019-m-195/

Zverejnenie - VZN  č. 2/2019 - určenie názvov ulíc a iných verejných priestranstiev

schválené OcZ 16.1.2019

/subor/vzn-2-2019-urenie-nzvov-ulc-167/

rok 2018

Zverejnenie - Predbežná správa k verejnej dobrovoľnej zbierke konanrj dňa 08.12.2018

/subor/predbežná-správa-k-verejnej-dobrovoľnej-zbierke/ zverejnenie 10.12.2018

ZVEREJNENIE - Návrh plánu kontrolnej činosti na I. polrok 2019

/subor/nvrh-plánu-kontrolnej-činnosti-1-2019/

ZVEREJNENIE - Verejná vyhláška  - rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie

Nitrianske Hrnčiarovce - centrum I. , časť 1

/subor/verejn-vyhláška-rozšrenie-ver-vodovodu-a-ver-kanalizcie/

ZVEREJNENIE - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č. 543/2002 Z.z.

/subor/vrub-concept-reality-investment-bratislava/

ZVEREJNENIE - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č. 543/2002 Z.z.

/subor/zverejnenie-vrub-drevn-obec-titre/

ZVEREJNENIE - Výzva na predkladanie ponúk

/ prieskum trhu /

Názov zákazky MŠ- II etapa

/subor/zverejnenie-výzva-na-predkladanie-ponúk-m-ii-etapa/

/subor/neoprávnené-výdavky-m-ii-etapa/

/subor/oprávnené-výdavky-m-ii-etapa/

/subor/so-02-1-architektura/

/subor/so-02-2-elektrointalcia/

/subor/so-02-3-zdravotechnika/

/subor/so-02-4-vykurovanie/

/subor/so-02-5-spevnen-plochy/

/subor/m-n-h-shrn/

Oznámenie - Územné rozhodnutie - Verejná vyhláška  č.j. 294/2018-160-02-žá

/subor/vrejn-vyhlka-zemn-rozhodnutie/

Oznámemie o začatí konania - súhlas na výrub drevín

/subor/oznámenie-o-začatí-konania-súhlas-na-výrub-drevín/

ZVEREJNENIE Stavebné povolenie - verejná vyhláška - Miestne komunikácie za škôlkou N.H.

/subor/verejn-vyhlka-stavebn-povolenie-mk-za-klkou-145/

ZVEREJNENIE VÝBEROVÉ KONANIE NA FUNKCIU RIADITEĽA MŠ NITRIANSKE HRNČIAROVE

/subor/vberov-konanie-na-riaditea-m-nitrianske-hrniarovce/

ZVEREJNENIE - VEREJNÁ VYHLÁŠKA- MIESTNE KOMUNIKÁCIE

/subor/verejn-vyhlka-mk-za-klkou/

Zverejnenie  " Zápisnice z otvárania obálok a vyhodnotenie predložených ponúk obchodno

verejnej súťaže na odpredaj pozemkov vo vlastníctve Obce Nitrianske Hrnčiarovce 31.08.2018:

/subor/zverejnenie-zpisnica-z-otvrania-oblok-vos/

Zverejnenie  " Zápisnice z otvárania obálok a vyhodnotenie predložených ponúk obchodno

verejnej súťaže na odpredaj pozemkov vo vlastníctve Obce Nitrianske Hrnčiarovce 09.08.2018:

/subor/zápisnica-z-otvárania-oblok-09-08-2018/

Zverejnenie - Vyhlásenie  výberového konania  na riaditeľa MŠ Nitrianske Hrnčiarovce ( 16.04.2018)

/subor/vyberove-konanie-na-riaditela-ms-nitrianske-hrnciarovce/

Zverejnenie - Vyhlásenie  OVS (05.0.42018)

/subor/vyhlasenie-vos/

Zverejnenie - Zámer odpredaja majetku OVS ( 05.04.2018 )

/subor/zverejnenie-zameru-verejnoobchodna-sutaz-680/

Zverejnenie - Zámer odpredaja majetku obce :

/subor/zverejnenie-zamer-odpredaja/

rok 2017

Zverejnenie  " Zápisnice z otvárania obálok a vyhodnotenie predložených ponúk obchodno

verejnej súťaže na odpredaj pozemkov vo vlastníctve Obce Nitrianske Hrnčiarovce :

/subor/zapisnica-z-otvarania-obalok-vos/