ROK 2019

Zverejnenie  Verejnej vyhláška -Oznámenie- 728/2019-947-01-Ža-A- RD Mon. Bartosieicza -ZD

/subor/oznamenie-vv-728-22019-947-za-a-zd/

Zverejnenie  Verejnej vyhláška Stavebné povolenie - R.T. sklad st. materiálu

/subor/verejna-vyhlaska-stavebne-povolenie-r-t-sklad-sta-materialu/

Zverejnenie  Verejnej vyhláška Oznámenie Slovak Telekom

/subor/verejna-vyhlaska-oznamenie-slovak-telekom/

Zverejnenie  Verejnej vyhláškaOznámenie o začatí vodoprávneho konania R.T.

/subor/verejna-vyhlaska-oznamenie-o-zacati-vodopravneho-konania/

Zverejnenie  Verejnej vyhláška ROZHODNUTIE  - ul. Kríková 4 x 3BJ, Domstav

/subor/verejna-vyhlaska-rozhodnutie-krikova-ul-4x3bj/

Zverejnenie Verejná vyhláška  ROZHODNUTIE  RD ul. Mons. Bartosiewicza

/subor/verejna-vyhlaska-rozhodnutie-ul-mon-bartisiewicza/

Zverejnenie   VZN MŠ 3/2019

/subor/vzn-c-3-2019/

Zverejnenie Verejná vyhláškaOznámenie RD ul. Mons. Bartosiewicza

/subor/kpu-verejna-vyhlaska/

Zverejnenie STAVEBNÉ POVOLENIE Verejná vyhláška 9 b.j.  Nitrianske Hrnčiarovce- ZD

/subor/zverejnenie-sp-verejna-vyhlaska-257-2019-9-b-j-zd/

Zverejnenie STAVEBNÉ POVOLENIE Verejná vyhláška16 RD  Nitrianske Hrnčiarovce- ZD

/subor/zverejnenie-sp-verejna-vyhlaska-258-2019-16-rd-zd/

Zverejnenie  Návrh VZN MŠ 3/2019

/subor/navrh-vzn-ms-3-2019-940/

Zverejnenie  Verejnej vyhlášky - RD ul. Mons. Bartosieicza

/subor/verejna-vyhlaska-rd-ul-mons-bartisiewicza/

Zverejnenie  Verejnej vyhlášky - ul. Kríková 4 x 3BJ, Domstav

/subor/verejna-vyhlaska-4x3bj-domstav-ul-krikova/

Zverejnenie zámeru odpredaja majetku obce - parc. č. 1473/14

/subor/zamer-p-h-sebökova-ocz-19-6-2019/

Zverejnenie zámeru odpredaja majetku obce - parc. č. 1472/197

/subor/zamer-p-j-behal-ocz-19-6-2019/

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce - parc. č. 289/1

/subor/zamer-prenajmu-p-r-godalova-ocz-19-6-2019/

Zverejnenie -  Oznámenie - Verejná vyhláška  740/2019-703-01-Ža-A

/subor/zverejnenie-oznamenia-verejnej-vyhlasky/

Zverejnenie -  Oznámenie o mieste uloženia zásielky

/subor/vrejna-vyhlaska-mesto-strazske/

Zverejnenie - DODATKU č. 1 k  VZN č. 2/2019 ( OcZ 19.06.2019)

/subor/vzn-dodatok-c-1-k-vzn-c-2/

Zverejnenie - Návrh DODATOK č. 1 VZN č. 2/2019

/subor/návrh-dodatok-c-1-vzn-2-2019/

Zverejnenie -Návrh -  Záverečný účet 2018

/subor/navrh-záverečný-účet-2018-913/

Zverejnenie Oznámenie -Verejná vyhláška 257/2019-285-01-Ža-A

/subor/oznamenie-verejna-vyhlaska-257-2019-285-01-za-a/

Zverejnenie Oznámenie -Verejná vyhláška 258/2019-286-01-Ža-A

/subor/oznamenie-verejna-vyhlaska-258-2019-286-01-za-a/

Zverejnenie ROZHODNUTIA - Povolenie výnimky zo zákona o lesoch - rozkladanie ohňa

na lesných pozemkoch v k.ú. Nitrianske Hrnčiarovce- PS Zoborský vrch

/subor/rozhonutie-povolenie-vynimky-zo-zakona-o-lesoch/

Zverejnenie  zámeru odpredaja majetku obce 24.04.2019

z parc.č. 640/100 - parc. č. 502/11 a 502/12

/subor/zamer-24-04-2019/

ZVEREJNENIE - rozpočtové opatrenie rok 2019 - výdavkové položky č.2

/subor/rozpoctove-opatrenie-2019-vp/

ZVEREJNENIE - rozpočtové opatrenie rok 2019- ýdavkové položky

/subor/rozpoctove-opatrenia-2019/

Zverejnenie zámeru odpredaja majetku obce - parc. 298/38 - ZD

/subor/zamer-predaja-parc-c-289-38-zd/

Zverejnenie zámeru odpredaja majetku obce - parc. 201/2 - ZD

/subor/zamer-predaja-parc-c-201-2-zd-413/

Zverejnenie : Verejná vyhláška - Rozhodnutie - SO 02- Rozšírenie kanalizácie, SO 03- Rozšírenie vodovodu - centrum I.

/subor/verejna-vyhlaska-rozhodnutie-centrum-i/

Zverejnenie : Oznámenie o začatí konania vo veci návrhu na zápis pozemkového spoločenstva do registra pozemkových spoločenstiev

/subor/oznamenie-o-zacati-konania-vo-veci-navrhu-za-zapis/

Zverejneie : Oznámenie o dražbe

/subor/oznameie-o-drazbe/

Zverejnenie : Oznámenie o začatí konania - výrub drevín

/subor/oznamenie-o-zacati-konania-ing-jan-dudasik/

Zverejnenie : Oznámenie o začatí konania - výrub drevín

/subor/oznamenie-o-zacati-konania-ing-lubomir-dudasik/

Zverejnenie : Plán udržateľnej mobility pre Mesto NItra - oznámenie o strategickom dokumente

/subor/plan-udrzatelnej-mobility-pre-mesto-nitra/

Zverejnenie :Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov

/subor/uroven-vytriedenia-komunalnych-odpadov/

Zverejnenie : Oznámenie o začatí konania - výrub drevín

/subor/oznámenie-o-začatí-konania-súhlas-na-výrub-drevín-844/

Zverejnenie - VZN č. 1/2019 -MŠ schválená OcZ 16.1.2019

/subor/vzn--1-2019-m-195/

Zverejnenie - VZN  č. 2/2019 - určenie názvov ulíc a iných verejných priestranstiev

schválené OcZ 16.1.2019

/subor/vzn-2-2019-urenie-nzvov-ulc-167/

rok 2018

Zverejnenie - Predbežná správa k verejnej dobrovoľnej zbierke konanrj dňa 08.12.2018

/subor/predbežná-správa-k-verejnej-dobrovoľnej-zbierke/ zverejnenie 10.12.2018

ZVEREJNENIE - Návrh plánu kontrolnej činosti na I. polrok 2019

/subor/nvrh-plánu-kontrolnej-činnosti-1-2019/

ZVEREJNENIE - Verejná vyhláška  - rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie

Nitrianske Hrnčiarovce - centrum I. , časť 1

/subor/verejn-vyhláška-rozšrenie-ver-vodovodu-a-ver-kanalizcie/

ZVEREJNENIE - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č. 543/2002 Z.z.

/subor/vrub-concept-reality-investment-bratislava/

ZVEREJNENIE - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č. 543/2002 Z.z.

/subor/zverejnenie-vrub-drevn-obec-titre/

ZVEREJNENIE - Výzva na predkladanie ponúk

/ prieskum trhu /

Názov zákazky MŠ- II etapa

/subor/zverejnenie-výzva-na-predkladanie-ponúk-m-ii-etapa/

/subor/neoprávnené-výdavky-m-ii-etapa/

/subor/oprávnené-výdavky-m-ii-etapa/

/subor/so-02-1-architektura/

/subor/so-02-2-elektrointalcia/

/subor/so-02-3-zdravotechnika/

/subor/so-02-4-vykurovanie/

/subor/so-02-5-spevnen-plochy/

/subor/m-n-h-shrn/

Oznámenie - Územné rozhodnutie - Verejná vyhláška  č.j. 294/2018-160-02-žá

/subor/vrejn-vyhlka-zemn-rozhodnutie/

Oznámemie o začatí konania - súhlas na výrub drevín

/subor/oznámenie-o-začatí-konania-súhlas-na-výrub-drevín/

ZVEREJNENIE Stavebné povolenie - verejná vyhláška - Miestne komunikácie za škôlkou N.H.

/subor/verejn-vyhlka-stavebn-povolenie-mk-za-klkou-145/

ZVEREJNENIE VÝBEROVÉ KONANIE NA FUNKCIU RIADITEĽA MŠ NITRIANSKE HRNČIAROVE

/subor/vberov-konanie-na-riaditea-m-nitrianske-hrniarovce/

ZVEREJNENIE - VEREJNÁ VYHLÁŠKA- MIESTNE KOMUNIKÁCIE

/subor/verejn-vyhlka-mk-za-klkou/

Zverejnenie  " Zápisnice z otvárania obálok a vyhodnotenie predložených ponúk obchodno

verejnej súťaže na odpredaj pozemkov vo vlastníctve Obce Nitrianske Hrnčiarovce 31.08.2018:

/subor/zverejnenie-zpisnica-z-otvrania-oblok-vos/

Zverejnenie  " Zápisnice z otvárania obálok a vyhodnotenie predložených ponúk obchodno

verejnej súťaže na odpredaj pozemkov vo vlastníctve Obce Nitrianske Hrnčiarovce 09.08.2018:

/subor/zápisnica-z-otvárania-oblok-09-08-2018/

Zverejnenie - Vyhlásenie  výberového konania  na riaditeľa MŠ Nitrianske Hrnčiarovce ( 16.04.2018)

/subor/vyberove-konanie-na-riaditela-ms-nitrianske-hrnciarovce/

Zverejnenie - Vyhlásenie  OVS (05.0.42018)

/subor/vyhlasenie-vos/

Zverejnenie - Zámer odpredaja majetku OVS ( 05.04.2018 )

/subor/zverejnenie-zameru-verejnoobchodna-sutaz-680/

Zverejnenie - Zámer odpredaja majetku obce :

/subor/zverejnenie-zamer-odpredaja/

rok 2017

Zverejnenie  " Zápisnice z otvárania obálok a vyhodnotenie predložených ponúk obchodno

verejnej súťaže na odpredaj pozemkov vo vlastníctve Obce Nitrianske Hrnčiarovce :

/subor/zapisnica-z-otvarania-obalok-vos/