VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne pojednávanie a miestne šetrenie

Rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie Nitrianske Hrnčiarovce -centrum I., časť 1

/subor/verejn-vyhláška-rozšrenie-ver-vodovodu-a-ver-kanalizcie/