PROFIL VEREJNÉHO OBSTARAVATEĽA

Identifikačné údaje
Názov organizácie : Obecný úrad Nitrianske Hrnčiarovce
Sídlo : Jelenecká č. 74, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
IČO:   00611182
DIČ:   2021103194
Štatutárny zástupca : Mgr. Anna  Vrábelová – starostka obce
Telefón : 037/6563187
e-mail : ounh@stonline.sk
web : www.nitrianskehrnciarovce.sk
Profil:
Obec Nitrianske Hrnčiarovce je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b)  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb, uskutočnenie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.
Verejné obstarávanie podľa schváleného harmonogramu verejného obstarávania na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa opodstatnených požiadaviek zabezpečujú odborne spôsobilé osoby na verejné obstarávanie v spolupráci s jednotlivými zamestnancami podľa vnútornej Smernice upravujúcej postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác.
Verejný obstarávateľ zabezpečuje zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, služieb a stavebných prác aj s využitím elektronickej aukcie. Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania a vo svojom „Profile verejného obstarávateľa“.

Zverejnené: 2014

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou a cenami vyššími ako 1000 € :

Obdobie : 01.10.2015 - 31.12.2015.

/subor/e/

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou a cenami vyššími ako 1000 € :

Obdobie : 01.01.2016 - 31.03.2016.

/subor/m/