OBEC
951 01 NITRIANSKE HRNČIAROVCE, Jelenecká 74

                                     Voľby do orgánov samosprávy obcí

                                                10. novembra  2018

          Obec Nitrianske Hrnčiarovce v zastúpení starostkou obce Mgr. Annou Vrábelovou,
          v súlade s § 19 ods. 4, Zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného
                                     práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 
                                                             Vymenúva
                                    
                                                       CZAKOVÚ KATARÍNU
 
                     za zapisovateľku volebnej komisie v Obci Nitrianske Hrnčiarovce
         

                                                                                                                    Mgr. Anna Vrábelová v.r.
                                                                                                      Starostka obce Nitrianske Hrnčiarovc

Kontaktné údaje :
Katarína Czaková
OcÚ Nitrianske Hrnčiarovce, Jelenecká 74
tel.: 037/6563187, 0903249333
e-mail: ounh@stonline.sk

Kandidátne listiny môžu kandidujúce subjekty odovzdať zapisovateľke miestnej volebnej
komisie Kataríne Czakovej v čase :

Piatok 7.9.2018 - 7.30 hod  do 13.00 hod na Obecnom úrade Nitrianske Hrnčiarovce

Pondelok 10.9.2018 - 13.00 hod do 15.00 ho na Obecnom úrade Nitrianske Hrnčiarovce

Utorok 11.9.2018 - 7.30 hod do 15.00 hod na Obecnom úrade Nitrianske Hrnčiarovce

                               15.00 do 24.00 hod na telefónnom čísle  0903 249 333

/subor/voby-do-orgnov-samosprvy-obc-595/

/subor/kandidtne-listiny-256/