Voľby do orgánov samosprávy obcí :

Választások a

helyi önkormányzati szervekbe

Rozhodnutie o vyhlásení volieb :

/subor/voby-do-orgnov-samosprvy-obc/

Obecné zastupiteľstvo Nitrianske Hrnčiarovce

na svojom riadnom zasadnutí dňa 20. júna 2018 podľa § 11 odst. 4 písm. i) zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

prijalo uznesenia k voľbám do orgánov samosprávy obce :

/subor/voby-do-orgnov-samosprvy-obc-610/

Informácia pre voliča

/subor/voby-do-orgnov-samosprvy-obc-148/

Tájékoztatás a választók számára

/subor/voby-do-orgnov-samosprvy-obc-332/

                                    Zverejnenie počtu obyvateľov obce

                               /subor/zverejnenie-potu-obyvateov-obce/